Posty kategorii: Wydarzenia

KZGRL zatrudni pracownika

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje,
iż trwa nabór na  stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami (zastępstwo) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Zgłoszenia  do dnia 2 października 2019r. do godz. 15.00

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP,
na której znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji:

http://www.bip.kzgrl.pl/index.php?id=110&p=55

 

Organizacje pozarządowe gośćmi starosty

W Starostwie Powiatowym w Lesznie odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych na temat współpracy w 2019 r. oraz głównych założeń programu współpracy na rok 2020.

Z przedstawicielami kilkunastu organizacji pozarządowych spotkali się starosta Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Grzegorz Rusiecki. Obaj podziękowali za współpracę przy organizacji tegorocznych wydarzeń współfinansowanych z budżetu powiatu leszczyńskiego. W 2019 r. samorząd udzielił wsparcia organizacjom pozarządowym łącznie w kwocie 123 tys. zł. Pieniądze zostały przekazane na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kulturę, sztukę i ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomoc społeczną, turystykę i krajoznawstwo, ratownictwo wodne oraz promocję i ochronę zdrowia.

Dla realizacji zadań w 2020 r. starostwo planuje organizację tylko jednego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze ponadgminnym, a nie dwóch, jak dotychczas. Udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym (w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), tzw. „małych grantów”, będzie możliwe jedynie w przypadku niewykorzystania środków w konkursie ofert.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Olimpiada seniorów coraz bliżej

Leszczyńskie koło Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa organizuje 28 września br. w Lesznie VI Olimpiadę Sportową Seniorów „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Impreza będzie dofinansowana z budżetu powiatu leszczyńskiego.

VI Olimpiada Seniorów odbędzie się 28 września br. o godz. 12:00 na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie.  Uczestników olimpiady – mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego – rekrutuje Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Regulamin Olimpiady

 

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Fitness dla dzieci w Robczysku

W Robczysku odbywają się ćwiczenia fitness, prowadzone przez Kasię Ciesielską. Cotygodniowe spotkania zachęcają dzieci i młodzież do aktywności fizycznej.

Zajęcia to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim zdrowie. Idąc w tym kierunku w Robczysku rozpoczęły się cotygodniowe zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzi Kasia Ciesielska odbywają się w poniedziałki o 18.30

foto: robczysko

Wybrano wykonawców na przebudowę dróg gminnych

Zakończył się przetarg na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Dąbcze, Kaczkowo, Pomykowo, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki, Moraczewo. Udało się wybrać wykonawcę.

W zakresie zadania I pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach; Dąbcze dz. 268/1, Kaczkowo dz. 161, Pomykowo, Tworzanice (wykonanie dróg z kostki betonowej), wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
BRUKARSTWO-HC F.U.H. Henryk Cieplik z Leszna

W zakresie zadania II pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dąbcze ul. Piłsudzkiego, Moraczewo, Tworzanki, Kaczkowo dz. 40 i Robczysko (wykonanie drogi asfaltowej), wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno

Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych łącznie ponad 200 tys. zł.

Cały koszt przebudowy dróg wyniesie ponad 800 tys. zł.

Dożynki w Kłodzie

Ostatnie w tym roku dożynki w gminie Rydzyna odbyły się w Kłodzie. Na boisku za świetlicą wiejską na przybyłych mieszkańców i gości czekało mnóstwo atrakcji.

Już od 17.00 na dzieciaki czekały dmuchane zamki i przejażdżki zabytkowym traktorem. Największą atrakcja był jednak balon, którym można było się wznieść i podziwiać okolice z wysokości.

Oprócz tego tradycyjnie było mnóstwo muzyki, tańców i dobrego jedzenia.

« 1 z 5 »

 

 

Czyn społeczny w Przybiniu

Przybiń. Prace przy budowie wiaty, na terenie, którym odbywają się praktycznie wszystkie imprezy wiejskie, dobiegają końca. Znajduje się tam również boisko i plac zabaw.

Kostka została ułożona, a teren wokół altany wyrównany. Wszystkie prace zostały wykonane w czynie społecznym.  Mieszkańcy z sołtysem na czele zapewniają, że nie spoczną na laurach i dalej będą dążyć do tego, aby ich wieś była coraz bardziej atrakcyjna.

Szkolenia dla osób/organizacji pozarządowych

W ramach projektu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum PISOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lesznie, organizowany jest cykl szkoleniowy dotyczący tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi.
Do udziału w szkoleniu zaprasza się szczególnie osoby/organizacje pozarządowe potencjalnie zainteresowanie założeniem spółdzielni socjalnej i świadczeniem np. usług opiekuńczych dla Ośrodków Pomocy Społecznej.
Cykl szkoleniowy odbędzie się w dniach 1-3 października br., w ośrodku szkoleniowym w Dymaczewie.
Warto podkreślić, że ramach LOWES spółdzielnia socjalna może otrzymać do 22 tysięcy złotych dotacji inwestycyjnej na każde tworzone miejsce pracy. Warunkiem jest jednak zatrudnienie osób z obszaru wykluczenia społecznego np. bezrobotnych powyżej 12 miesięcy. Dodatkowo przez pół roku oferowane jest comiesięczne dofinansowanie bieżących wydatków w kwocie 1500 zł na każdego pracownika.
Zainteresowane osoby/organizacje pozarządowe prosi się o kontakt z Magdaleną Wróblewską, tel. 65 520 78 86, magdalena.wroblewska@pisop.org.pl.

Wielka wyprzedaż w Dąbczu

Zapraszamy na wydarzenie, na którym będzie można wymienić lub sprzedać za symboliczną kwotę niepotrzebne ubrania, książki, zabawki, narzędzia, rowery rolki itd..

 

REGULAMIN WYDARZENIA
1. Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych odbędzie się w dniu 21.09.2019 r. o godzinie 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Dąbczu
2. Uczestnikami wydarzenia mogą być wyłącznie osoby prywatne,
tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
W wymianie nie mogą brać udziału firmy, które prowadzą działalność w tym zakresie ani też ich właściciele – sprzedając rzeczy należące do firmy. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.
3. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatorów
4. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
5. Wykaz przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy: ubranka dziecięce, obuwie dziecięce, odzież damską, męską; książki, narzędzia, zabawki, rowery, kosiarki itd. Na przedmioty niewymienione w pkt. 5, wymagana jest zgoda organizatorów. Wyklucza się możliwość sprzedaży towarów nielegalnych, niebezpiecznych, niedopuszczonych do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
Rzeczy do wymiany mają być CZYSTE, BEZ USZKODZEŃ, w miarę na czasie.
Ubrania przez nikogo nie wybrane i pozostawione w miejscu zorganizowanej wymiany – zostaną po zakończeniu imprezy przekazane na cel charytatywny
6. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
7. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów. Organizatorzy mają prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatorów jest niezgodny z charakterem wydarzenia.
8. Organizator przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy (stolik oraz krzesło).
9. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania wydarzenia.
11. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
12. Uczestniczki indywidualnie dogadują się w kwestii wartości przyniesionych rzeczy.
13. Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Powiat zabiega o dotację na wsparcie rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie złożyło wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu „Wspólnymi siłami do celu” na kwotę 1 120 472 zł. W przypadku przyznania dotacji beneficjentami projektu będą rodziny zastępcze w powiecie leszczyńskim.

PCPR w Lesznie ubiega się o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pod nazwą „Wspólnymi siłami do celu”, na kwotę dofinansowania 1 120 472 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2022 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie.

W projekcie zaplanowano objąć wsparciem 156 mieszkańców powiatu leszczyńskiego, w tym:

– 10 rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym ma otrzymać wsparcie asystenta rodzinnego, dojazdową pomoc specjalistyczną, uczestniczyć będzie w warsztatach,

– 51 rodziców zastępczych skorzysta z poradnictwa specjalistycznego (psycholog, terapeuta, prawnik), uczestniczyć będzie w spotkaniach integracyjnych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych, otrzyma vouchery rekreacyjno-kulturalne,

– 60 dzieci i nastolatków umieszczonych w rodzinach zastępczych uczestniczyć będzie w obozach sportowych, warsztatach z zakresu uzależnień i przyszłości zawodowej, otrzyma vouchery rekreacyjno-kulturalne,

– 21 kandydatów na rodziców zastępczych weźmie udział w szkoleniach przygotowujących do pełnienia roli rodzica zastępczego,

– 3 usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze uzyska pobyt w mieszkaniu wspomaganym i wsparcie usługami instruktora usamodzielnienia,

– 11 dzieci z otoczenia rodzin zastępczych uczestniczyć będzie w działaniach animacyjnych podczas wyjazdów warsztatowych.

Planowany termin zakończenia oceny projektów przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu przypada na marzec 2020 r. W latach 2017-2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie otrzymało ok. 1,3 mln zł dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację – podobnego, do niedawno opracowanego – projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Dyżury psychologa w MGOPS w Rydzynie

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9 – I piętro prowadzone są dyżury psychologa.

Z bezpłatnych porad specjalisty skorzystać można w następujące dni tygodnia:
poniedziałek w godz. 10.00 – 11.00
wtorek w godz. 14.00 – 15.00
Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa mogą zgłaszać się osobiście w dniu dyżuru lub zapisać telefonicznie pod nr (65) 53 80 008.

Droga Dąbcze – Nowa Wieś zamknięta na czas przebudowy

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic wykonuje pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej w Dąbczu i w Nowej Wsi.

Zgodnie z umową z wykonawcą przebudowa ok. 3,8 km drogi powiatowej w gminie Rydzyna, od kościoła w Dąbczu przez Nową Wieś do granicy z gminą Osieczna w Kąkolewie potrwa do końca października br.

W związku z przebudową od 10 września do 11 października 2019 r. będzie całkowicie zamknięty odcinek drogi Dąbcze – Nowa Wieś, od skrzyżowania z drogą powiatową Leszno – Pawłowice w Nowej Wsi do Szkoły Podstawowej w Dąbczu.

Zalecany objazd wyznaczono przez Dąbcze – Leszno – Nowa Wieś oraz Dąbcze – Tworzanice –Robczysko – Pawłowice – Nowa Wieś.

Drugi etap robót od skrzyżowania z drogą Leszno – Pawłowice w Nowej Wsi do Kąkolewa i wyłączenie z ruchu drogowego tego odcinka rozpocznie się 18 września br. i potrwa do końca października.

Zakres wycenionych na ok. 5,1 mln zł prac (połowa kosztów stanowi dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) to m.in. wzmocnienie krawędzi jezdni i poszerzenie jej do sześciu metrów oraz przebudowa istniejących chodników. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa przebudowane będą wyniesione przejścia dla pieszych oraz zamontowany zostanie radar z tablicą informujący o prędkości ruchu pojazdu.

Protokoły suszowe do podpisu w UMiG Rydzyna

Gminna Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód (…) informuje, że wszystkie protokoły suszowe zostały sporządzone i są gotowe do podpisu przez rolników w UMiG Rydzyna.

 

W przypadku pogłębienia się szkód w uprawach kukurydzy na ziarno, bądź buraka cukrowego, ww. komisja, w październiku bądź listopadzie (przed zbiorem uprawy) na wniosek rolnika, może przeprowadzić doszacowanie szkody.

Informujemy także, że w zasadach przyznawania finansowej pomocy przez ARiMR, szykowana jest zmiana tj.:

„Wysokość stawki pomocy, będzie uzależniona od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy, lub od obsady posiadanych przez producenta rolnego zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na powierzchnię wieloletnich użytków zielonych w gospodarstwie rolnym tego producenta”.

Bliższych informacji udziela Kornel Klefas, insp. ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa,
UMiG Rydzyna – tel. 65 53 88 434.

 

źródło: rydzyna.pl

Witacz z Dąbcza na pierwszym miejscu

Dobiegł końca konkurs dla sołectw „Witacz godny dożynek”, w którym należało wysłać fotografie dekoracji na zakończenie żniw.

Do portalu wiescirolnicze.pl spłynęło  wiele zdjęć przedstawiających pomysłowe witacze dożynkowe.

Do przygotowania kukieł dożynkowych wykorzystano wiele różnych materiałów, w tym te tradycyjne, jak wiązanki siana, baloty, wiechy kukurydzy, owoce i warzywa ale i papier, tkaniny, a nawet rower. Przy drogach usytuowano wiejskie baby i chłopów zapraszających do zabawy, pojazdy rolnicze, słomiane świnki, krowy, koguty i konie z wozami.

Drogą mailową i poprzez Facebooka wysłano prawie pięćdziesiąt zgłoszeń z różnych stron Polski. Niezwykle ciężko  było wybrać ten najlepszy witacz dożynkowy. Po wielu dyskusjach uznano, że pierwsze miejsce należy się sołectwu Dąbcze  Zdjęcie przesłał sołtys Łukasz Wleklik.

– Postanowiłem zorganizować dożynki dla mieszkańców w stylu country. Każdego dnia można zauważyć grupy mieszkańców, rowerzystów i przejezdnych aut zatrzymujących się i robiących naszym dekoracjom zdjęcia. Na życzenie mieszkańców koń nie został rozmontowany i dalej jest atrakcją, głównie dla tych najmłodszych. Naszym drugim witaczem jest traktor, który jest równie fajną atrakcją oraz chłop z babą – podał.

Do sołectwa trafi bon o wartości 500 zł ufundowany przez firmę Toral.

źródło: wiescirolnicze.pl

foto: Dąbcze Info24

Szansa na granty na projekty młodzieżowe

Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno – zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse oraz aplikowania o dotację.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację ( w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

Czym jest RKG? To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Cel konkursu? Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym? Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Zakończenie naboru wniosków – 7.10.2019 r. godzina 12:00. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

Kontakt:

Fundacja Nauka dla Środowiska

Arkadiusz Borysiewicz tel. 534 523 529

rs@ndsfund.org

www.ndsfund.org

OGÓLNOPOLSKIE DZIAŁANIA PN. „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”

12 września 2019 roku policjanci ruchu drogowego przeprowadzą ogólnopolskie działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem tej akcji jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w których uczestniczą piesi i rowerzyści. Tylko w pierwszych 8 miesiącach br. na wielkopolskich drogach zginęło 40 osób. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego apelujemy o rozwagę i stosowanie przepisów ruchu drogowego.

Z uwagi na coraz wcześniej zapadający zmrok, mgliste poranki, którym towarzyszą niebezpieczne warunki na drodze, przestrzegamy wszystkich uczestników ruchu drogowego przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić przy nieodpowiedniej jeździe, niedostosowanej
do zmiennych warunków panujących na drodze, bądź niewłaściwym zachowaniom pieszych przekraczających jezdnię oraz przy niewłaściwym korzystaniu z przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze jest ich niewidoczność dla kierujących pojazdami. Pamiętajmy, że w okresie jesiennym – podczas mgły i deszczu, nasza widoczność jest bardzo ograniczona. W trosce o nasze życie i zdrowie nie zapominajmy o elementach odblaskowych, które pozwolą nam na bycie widocznym i w dużej mierze pozwolą uchronić się przed niebezpieczeństwem.

Przypominamy, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Niestosowanie się do tego przepisu jest wykroczeniem, za które pieszy może być ukarany mandatem karnym.

 

źródło: leszno.policja.gov.pl

Wierzą, że dobro zawsze wraca ze zdwojoną siłą. Projekt fundacji SieDzieje

Fundacja SieDzieje udowadnia, że dobro wraca. Grupa pasjonatów żeglarstwa, turystyki i pomagania postanowiła połączyć swoje pasje i stworzyć działalność, wspierającą młodych ludzi. Ich reprezentacyjny projekt, Dobry Rejs, pozwolił dzieciom i młodzieży z domów dziecka na przeżycie wspaniałej przygody.

Sukces pierwszej edycji, która odbyła się w dniach 20-28 kwietnia 2019 r zachęcił realizatorów do dalszych działań. „Od początku kierujemy się słowami „Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca ze zdwojoną siłą!”” – mówią.

Jednak, żeby kolejna wyprawa doszła do skutku, potrzebna jest pomoc sponsorów. Brak funduszy nie może jednak przegrać z pasją i chęcią zorganizowania młodzieży wspaniałego wypoczynku.

Wyprawa była udana i przyniosła dzieciom z domów dziecka wiele wspaniałych doświadczeń. Pięcioro młodych ludzi, których do tej pory los nie rozpieszczał, przeżyło przygodę swojego życia. Podczas wyprawy mieli okazję poznać przepiękne wybrzeże Hiszpanii: od Malagi aż po Alicante oraz doświadczyli na własnej skórze, co oznacza żeglarstwo pełnomorskie przy wietrze o sile 8° w skali Beauforta.

„Byliśmy uczestnikami wiosennej edycji Dobrego Rejsu. Dzięki Fundacji mieliśmy okazję spędzić niesamowitą żeglarską przygodę na ekskluzywnym jachcie. Nigdy wcześniej nie sądziliśmy, że tego typu marzenie mogłyby się spełnić. Najbardziej w pamięci utkwił nam poranny widok egzotycznej, śródziemnomorskiej natury od strony morza – każdego poranka, budząc się w innym miejscu. Niesamowicie piękne krajobrazy… Rejs ten nie tylko był możliwością do poznania zupełnie innego świata, kultury i języka, ale także lekcją zaradności i współpracy w codziennych obowiązkach na pokładzie” – zdradzają Karolina i Filip, dwójka młodych ludzi, uczestniczących w projekcie.

Wiosenna edycja przeszła do historii, a przed nami kolejna – jesienna. Na uczestników czekają nowe przygody.

Organizatorzy zapraszają do wsparcia jesiennej edycji Dobrego Rejsu. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zbiórka pieniędzy na portalu Pomagam.pl, którą można znaleźć pod linkiem: https://pomagam.pl/en/dobry-rejs_2019

Drugi z nich polega na zakupie biletu lotniczego tanich linii lotniczych dla jednego uczestnika rejsu. Więcej informacji o można uzyskać u głównego koordynatora Dobrego Rejsu, Piotra Łacockiego: e-mail: fundacja@siedzieje.net.

SOSW Rydzyna po kolejnym etapie przebudowy

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zakończono kolejny etap przebudowy obiektów w celu ich dostosowania do przepisów przeciwpożarowych.

To była kolejna w ciągu ostatnich lat inwestycja w obiektach SOSW. W 2018 r. z budżetu powiatu leszczyńskiego sfinansowany został pierwszy etap prac o wartości 791 tys. zł. W tym roku kontynuowane były prace przystosowujące budynki szkolne do przepisów przeciwpożarowych. Firma Kosmala Electric z Leszna wygrała przetarg na drugi etap prac, na który w budżecie samorządu przeznaczono ok. 570 tys. zł.

Tegoroczny zakres prac w oficynie zachodniej SOSW w Rydzynie obejmował budowę instalacji wodociągowej zewnętrznej i wewnętrznej przeciwpożarowej, częściowo nowej instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych, malowanie korytarzy i klatek schodowych.  W części nieużytkowej na piętrze powstały długo wyczekiwane trzy toalety:  dla uczniów – żeńska i męska oraz dla nauczycieli. Ponadto zmodernizowano po 25 latach toalety na parterze dla nauczycieli i administracji.  Prace zostały zaakceptowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

W kolejnych latach planowane są następne prace, tym razem w zakresie dostosowania  części oficyny wschodniej SOSW do przepisów przeciwpożarowych. Do wykonania pozostało wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej i wewnętrznej przeciwpożarowej  i częściowo instalacji elektrycznej.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Podsumowanie bezpieczeństwa na leszczyńskich drogach w czasie wakacji 2019

Priorytetowym celem Policji w czasie letnich wakacji było zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa na podległym terenie, w tym przede wszystkim w ruchu drogowym. Najważniejsze było bezpieczne dotarcie wszystkich podróżujących do celu podróży i miejsc wypoczynku. Leszczyńska Policja podsumowała bezpieczeństwo na drogach miasta i powiatu w czasie wakacji 2019.

Każdorazowo przed zbliżającymi się wakacjami leszczyńska Policja skrupulatnie przygotowuje się do tego okresu. Głównym celem funkcjonariuszy jest dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, ale także osób które w tym czasie wypoczywają na naszym terenie lub tylko przez niego przejeżdżają. W okresie letnim policjanci uczestniczą w wielu akcjach, festynach, spotkaniach profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą oraz seniorami podczas, których przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym także na drodze.

Przez cały rok, a w czasie wakacji w szczególności policjanci kontrolują autokary przewożące dzieci do miejsc zorganizowanego wypoczynku. Wówczas sprawdzany jest stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny pojazdu, którym mają być przewożeni najmłodsi.

W czasie lata nad bezpieczeństwem na drogach w naszym regionie czuwało kilkudziesięciu policjantów, wspomaganych przez funkcjonariuszy innych wydziałów. Przeprowadzane były działania zapobiegające najtragiczniejszym w skutkach zdarzeniom drogowym. W te ostatnie zaangażowani byli także policjanci z ościennych komend Policji.

W czasie wakacji na wszystkich policyjnych stronach internetowych można było obserwować mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Każdego dnia była aktualizowana i można na niej było obserwować bieżącą lokalizację najtragiczniejszych wypadków. Niestety na naszym terenie również pojawiały się dwa „czarne punkty”.

W czasie wakacji w regionie leszczyńskim doszło do 297 zdarzeń na drodze, w tym do 47 wypadków i 250 kolizji. W wyniku tych zdarzeń 55 osób zostało rannych.

Nietrzeźwość za kierownicą, rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz przekroczenie prędkości powyżej 50km/h w terenie zabudowanym to główne przyczyny utraty prawa jazdy.

Od 20 czerwca do 31 sierpnia br. leszczyńscy policjanci zatrzymali kierującym ponad 60 praw jazdy. W tym 26 za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym powyżej 50km/h. Sprawcy tych wykroczeń będą je mogli odzyskać dopiero po upływie 3 miesięcy.

Pomimo policyjnych apeli o trzeźwość za kierownicą mundurowi zatrzymali 37 osób, które zdecydowały się prowadzić pojazd mechaniczny po wypiciu alkoholu. W tym przypadku kierowcy muszą liczyć się z ponownym zdawaniem egzaminu na prawo jazdy, gdyż przez co najmniej 3 lata nie będą mogli wsiąść za kierownicę samochodu.

Pamiętajmy, że policyjne akcje, kontrole, apele nie zwiększą bezpieczeństwa na drogach dopóki uczestnicy ruchu drogowego nie staną się bardziej odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo swoje i innych oraz bezwzględnie nie będą przestrzegali przepisów ruchu drogowego, w szczególności tych dotyczących ograniczeń prędkości.

Monika Żymełka

WAŻNE ZMIANY w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

WAŻNE ZMIANY w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości

Od 6 września 2019 r. obowiązują nowe zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1579, Dz.U. z 2019 r. poz. 1403, Dz.U. z 2019 r. poz. 730, Dz.U. z 2018 r. poz. 1629).

Zgodnie z  art. 6m ust 4. w/w ustawy

„ Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny…

z wyjątkiem … zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca…” gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za okres wstecz, co oznacza, że w przypadku, gdy np. we wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji do 10 października, będzie zobowiązany ponieść opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany.

WYRÓŻNIA SIĘ TERMINY dotyczące składania nowej deklaracji i zmian deklaracji:

o   SKŁADANIE DEKLARACJI:  deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub od momentu powstania na nieruchomości odpadów.

o   ZMIANA DEKLARACJI: każdorazowo zmieniając deklarację (np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość – zgon/ narodziny/ przeprowadzka itp.) należy pamiętać aby złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

źródło: kzgrl.pl

Odwiedziny w Bielawach

W miniony weekend uczniowie Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich  z Rydzyny wraz z nauczycielami udali się do zaprzyjaźnionej szkoły w Bielawach. W sobotę uczniowie wywalczyli drugie miejsce w „Biegach Ułańskich”, natomiast w niedzielę uczestniczyli w uroczystościach związanych z rocznicą bitwy pod Walewicami i Bielawami.

źródło: Nadia Kosicka

Poszerzają drogę w Dąbczu i Nowej Wsi

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic kończy pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej w Dąbczu i w Nowej Wsi.

Do 10 września br. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna zadeklarowało wykonanie robót drogowych, dla których zamknięta została droga powiatowa Dąbcze – Nowa Wieś, na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną przed posesją nr 66 w Dąbczu do posesji nr 20 a w Nowej Wsi, przed skrzyżowaniem z drogą powiatową Leszno – Pawłowice. To pierwszy etap przebudowy ok. 3,8 km drogi powiatowej w gminie Rydzyna, od kościoła w Dąbczu przez Nową Wieś do granicy z gminą Osieczna w Kąkolewie.

Roboty polegają na wzmocnieniu istniejącej krawędzi jezdni i jej poszerzeniu do sześciu metrów, przebudowie istniejących chodników, regulacji studni wpustowych kanalizacji deszczowej oraz oczyszczeniu i wyprofilowaniu rowów drogowych. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa przebudowane będą wyniesione przejścia dla pieszych oraz zamontowany zostanie radar z tablicą informujący o prędkości ruchu pojazdu.

Inwestycja powiatowa ma zakończyć się w październiku br. i będzie kosztować ok. 5,1 mln zł. Połowę kosztów stanowić będzie dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Narodowe Czytanie w SP Dąbcze

7 września w całej Polsce odbyła się akcja Narodowego Czytania, której od 2012 roku organizatorem jest Prezydent RP. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała do czytania polskie nowele . Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu również przyłączyli się do tej ogólnopolskiej akcji. W piątek 6 września nauczycielka języka polskiego, p. Marta Andersz oraz uczennice klasy siódmej zaprezentowały przed swoimi kolegami opowiadanie Brunona Schulza „Mój ojciec wstępuje do strażaków.” Mimo, że utwór ten nie należy do łatwych w odbiorze (szczególnie przez najmłodszych uczniów), to wszyscy w ciszy słuchali lektury. Szkolne Narodowe Czytanie było okazją do promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz uwrażliwiania na piękno języka polskiego.

teks: Hanna Dopierała, foto: Jacek Ptaszyński

 

RYDZYNA WAMET RUN

Już wkrótce czeka nas bieg, organizowany przez Wamet.

RYDZYNA WAMET RUN odbędzie się 21.09.2019.

Bieg 11 km, 5,5 km i Nordic Walking 5,5 km

Zapisanych już jest 152 osoby. Dołącz do tego grona.

Wszystkie informacje i zapisy na stronie:
https://tritime.pl/news/w-30/zapisy-na-rydzyna-wamet-run

 

„Taneczny Piątek” po raz ostatni w tym roku

6 września w Rydzynie odbył się ostatni w tym roku „Taneczny piątek”.  Tym razem publiczność do tańca zagrzewał zespół Emaro.

Impreza rozpoczęła się o 18.00 i trwała do godzin nocnych. W tym czasie goście mogli pobawić się przy tanecznej muzyce, odpocząć przy stolikach oraz spędzić czas w towarzystwie znajomych.

Oprócz tego, goście mogli podziwiać ZTL Moraczewo, pokaz taneczny zespołu ALEBABKI z Wijewa oraz skosztować wyrobów KGW z Dąbcza.

Niestety, to ostatnia piątkowa zabawa w tym roku.

Zapraszamy do oglądania wideo i fotorelacji z wydarzenia.

« 1 z 12 »