Posty kategorii: Wydarzenia

Starostwo będzie czynne 8 czerwca

Starostwo Powiatowe w Lesznie będzie czynne w sobotę 8 czerwca br. To dzień pracy za wolne w dniu 21 czerwca br.

Zgodnie z zarządzeniem starosty leszczyńskiego 8 czerwca br. (sobota) urząd będzie czynny w godz. 7:00-15:00. Dotyczy to wszystkich wydziałów starostwa w budynkach na pl. Kościuszki 4 b i 4 c oraz przy Alejach Jana Pawła II 23 w Lesznie.

W tych samych godzinach czynne będzie również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie będzie nieczynny.

Przetarg na budowę drogi w Golinie Wielkiej i Golince

Do 2019-06-10 do  godzina:10:00 w Urzędzie Miejskim w Bojanowie zainteresowani przedsiębiorcy mogą złożyć swoją ofertę w  przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej położonej w Golinie Wielkiej dz. nr 98 i Golince dz. nr 113

Szczegóły na:

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NABORU NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2020 – 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje, że rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników sądowych. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego jest wydawana w budynku Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna (pok. nr 4) lub jest dostępna na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz www.rydzyna.pl.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Warunki wyboru ławników regulują przepisy art. 158 – 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 52 ze zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 § 1):

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,   nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych (art. 158 § 3).

Ławnikiem nie mogą być (art. 159 § 1):

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funcjonariusze Policji, oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie (art. 159 § 2).

PROCEDURA ZGŁOSZENIA:

Stosownie do art. 162 § 1 cytowanej ustawy kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy, dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r., Nr 121, poz. 693) w terminie do dnia 30 czerwca 2019r.

Do karty zgłoszenia, kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizaję społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę obywateli – do karty dołacza się listę tych osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Stosowanie do przepisów art. 162 § 7, 7a i 8 ustawy koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa, natomist opłaty za badanie lekarskie i za   wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wnioski o wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego można składać w Punkcie Informacyjny KRS przy Sądzie Rejonowym w Lesznie.

Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w ustawie lub, które wpłyną do rady gminy po dniu 30 czerwca 2019r. pozostawia się bez biegu.

 

Komunikat dotyczący wniosków 500+ od 1 lipca 2019r.

Komunikat dotyczący wniosków 500+ od 1 lipca 2019r.
Od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Sposób złożenia wniosku.

Od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Sposób złożenia wniosku.
Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, ( tj. bez kryterium dochodowego ), będzie można złożyć :
– w wersji elektronicznej (przez bankowość elektroniczną, portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS) – od 1 lipca 2019 r. lub
– w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.
Po 1 lipca należy złożyć tylko jeden wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019r., na podstawie decyzji wydanej w 2018r.

Termin złożenia wniosku.

Aby nabyć prawo do świadczenia wychowawczego od 1 lipca br. wniosek należy złożyć w terminie do 30.09.2019 r.
W przypadku złożenia wniosku od 01.10.2019 r. świadczenie będzie przysługiwało odpowiednio od miesiąca złożenia wniosku.
Przyjmowanie i wydawanie wniosków w formie tradycyjnej odbywać się będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie:

– w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00,
– od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30.
– 31.08.2019r. ( sobota ) od godziny 7:30 do 13:00.

Informacja o otrzymaniu świadczenia.

Po 1 lipca 2019r. odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie.

Dołączone pliki:

Uroczysta Sesja w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów

W rydzyńskim Zamku odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny. Była to sesja absolutoryjna, a jednocześnie szczególna pod względem daty. Dokładnie 30 lat temu , 4 czerwca 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze, częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej.

Uroczyste upamiętnienie tej rocznicy przygotowała Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczkowie i Anna Prałat ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu.

Zanim jednak radni przeszli do najważniejszego punktu sesji, zajęli się raportem o stanie Gminy Rydzyna, o którym jakiś czas temu pisaliśmy na naszym portalu.  Po jego rozpatrzeniu radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.

Później radni podjęli ustawy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok.

Nie obyło się bez pytań radnych, którzy dążyli do wyjaśnienia interesujących ich kwestii.

Bonifacy Skrzypczak poruszył temat zadłużenia w gospodarce komunalnej wynikające z zaległości mieszkańców w opłatach za czynsz. Jak wyjaśnił wiceburmistrz Łukasz Bartkowiak, kwota zadłużenia wzrasta, natomiast nie rośnie liczba osób, których ono dotyczy. Piotr Patek pytał, czy mieszkańców można przymusić do spłat zadłużenia poprzez odrabianie zaległości w opłatach. Wiceburmistrz zaproponował powrót do tematu i dyskusję.

Marcin Urbanowicz wniósł o wystosowanie pisma do MZK i uruchomienie linii autobusowej przez Augustowo, Kaczkowo, Rojęczyn i Jabłonnę. Młodzi ludzie nie mają dojazdu do leszczyńskich szkół, a starsi – do lekarza czy załatwienia innych spraw w Lesznie.

Piotr Patek interpelował o uporządkowanie alei Sułkowskiego. Spytał, czy będą kontynuowane prace naprawcze oraz poruszył temat naprawy ulicy Leszczyńskiego.

W wolnych głosach tylko radny Piotr Patek zajął głos pierwsza sprawą była promocja miasta Rydzyny i zaproponował wykorzystanie filmu TVP1 promującego Rydzynę.

Kolejnym tematem poruszonym były światłowody. Radny stwierdził, że mieszkańcy się pytają a odpowiedzi nie ma. We wcześniejszych odpowiedziach radny Patek otrzymał odpowiedź, że firma Inea została powiadomiona kilka miesięcy temu i ostatnio ponaglona, że rusza przebudowa ulic na “Młyńskiej Górze”.

Radny obawia się żeby nie ruszyły prace budowlane dróg a firma Inea nie zdąży ze swoimi pracami, dopytywał się czy firma Inea dała jakąś odpowiedź. Od kilku już sesji radny Patek naciska i dopytuje się o inwestycje prywatnej spółki Inea. Nasuwa się pytanie, czy komuś jeszcze zależy na tej inwestycji.

Następnie radny Patek poruszył temat drogi na ulicy Kołłątaja. Spytał też o koszt utwardzenia tej ulicy. Przypominał, że o takie standardy dróg walczył już w poprzedniej kadencji i że mieszkańcy są zbulwersowani tym, że przez kilkanaście lat omijano się ich i nie robiło się tak jak koło siebie.

Sołtys Nowej Wsi Piotr Burda poruszył temat wczesnych dowozów dzieci do szkoły w Dąbczu.

Wszystkie odpowiedzi jak i całą dyskusje można obejrzeć na nagraniu sesji.

PODSUMOWANIE FESTYNU „BĄDŹMY RAZEM”

Za nami festyn “Bądźmy razem”, organizowany w SP w Rydzynie. Dziś zamieszczamy jego podsumowanie. Sponsorami wydarzenia byli:
– Rada Rodziców SP w Rydzynie,
– Burmistrz M i G Rydzyna – K. Malcherek oraz radna G. Dembicka,
– Pani K. Szulczyńska, Państwo Sudnikowie,
– Dziewczęta z warsztatów krawieckich pod kierownictwem I. Juskowiak.
Uczniowie przygotowali stoiska, które otrzymywały punkty w różnych kategoriach. Poniżej przedstawiamy wyniki:
WYSTRÓJ STOISKA:
I miejsce – INDIANIE – klasa 5c i 5d – 43 punkty
II miejsce – CHIŃCZYCY – klasa 4a i 4d – 42 punkty
II miejsce – H ISZPANIE – klasa 4b i 4c – 42 punkty
III miejsce – GRECY – klasa 6a i 6b – 39 punktów
III miejsce – AFRYKAŃCZYCY – klasa 1a i 3a gim – 39 punkty
KULINARIA :
I miejsce – CHIŃCZYCY – klasa 4a i 4d – 54 punkty
II miejsce – HINDUSI – klasy 2b i 8c – 52 punkty
III miejsce – AFRYKANIE – klasy 1a i 3agim – 49 punktów
III miejsce – BRYTYJCZYCY – klasa 2c i 8b – 49 punktów
POKAZ MODY:
I miejsce – INDIANIE – klasa 5c i5d – 59 punktów
II miejsce – FRANCUZI – klasa 2a i 8a – 58 punktów
III miejsce – BRYTYJCZYCY – klasa 2c i 8b – 57 punktów
III miejsce – HISZPANIE – klasa 4b i 4c – 57 punktów
WYRÓŻNIENIE – ESKIMOSI – klasa 1b i 7a
USPORTOWIONA KLASA:
I miejsce – FRANCUZI – klasa 2a i 8a – 15 punktów
II miejsce – BRAZYLIJCZYCY – klasa 1c i 7b – 10 punktów
II miejsce – BRYTYJCZYCY – klasa 2c i 8b – 10 punktów
II miejsce – HINDUSI – klasa 2b i 8c – 10 punktów
III miejsce – INDIANIE – klasa 5c i 5d – 7 punktów
PRZEDSIĘBIORCZA KLASA – zysk ze sprzedaży na stoisku
I miejsce – CHIŃCZYCY – klasa 4a i 4d – 1031 zł
II miejsce – WŁOSI – klasa 5a i 5b – 1018,20 zł
III miejsce – INDIANIE – klasa 5c i 5d – 901, 43 zł
CAŁKOWITY ZYSK Z FESTYNU:
– galeria prac uczniowskich – 418 zł
– loteria fantowa – 3.998,50 zł
– sprzedaż ze stoisk – 8.361,77 zł
RAZEM CAŁA KWOTA: 12.778,27zł

Dzień Matki i Dzień Ojca w Kaczkowie

Kaczkowskie koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zorganizowało doroczne spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. W uroczystości zakończonej wspaniałym poczęstunkiem, wzięli udział ks. Piotr Derda – proboszcz kaczkowskiej parafii, oraz przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny p. Roman Skiba, który w imieniu Rady i Burmistrza, wręczył Ojcom i Matkom symboliczne wiązanki kwiatów.

Prezeska koła – p. Regina Kasprzakowa, w krótkim wystąpieniu, zaapelowała do młodych emerytów o przystępowanie do koła oraz potwierdziła zamiar przekazania swej funkcji w młodsze ręce. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłej niedawno członkini koła, ś.p. Bogumiły Skrzypczakowej. (K.W.)

 

fot. K. Wodyński

Dzień dziecka w “Kolorowym Wiatraczku”

W przedszkolu “Kolorowy Wiatraczek” dzieci zawsze mogą liczyć na wspaniałą zabawę, dlatego w swoje święto czekało na nie coś specjalnego.  Zaczęło się od przedstawienia Brzydkie Kaczątko, które przygotowali pracownicy przedszkola specjalnie dla swoich podopiecznych. Śmiechu było nie miara.

To nie było jednak wszystko. Na zewnątrz na dzieci czekały już kolejne atrakcje: dmuchańce, bez których to żadna dziecięca impreza nie może się odbyć oraz mnóstwo zabaw i konkursów, zorganizowanych przez  nauczycielki.

Rozbawione dzieci trochę schłodziła woda ze strażackiej sikawki od strażaków ochotników z Dąbcza.

« 1 z 9 »

Dementujemy pogłoski

Kilka dni temu dzieci stwierdziły, że kierowca straszył je scyzorykiem. Postanowiliśmy zbadać sprawę i wyjaśnić niepokoje z tym związane.

W kwestii wyjaśnienia poprosiliśmy o rozmowę osoby, które były w autobusie. Po krótkim rozeznaniu, okazało się, że niesforne dzieci kopały i brudziły siedzenia  w autobusie. Nie reagowały na uwagi opiekuna i formie żartu padło stwierdzenie: “Chyba macie za długie nogi i trzeba wam je obciąć”.

W dalszej dyskusji padały pytania typu: “Czym się obcina nogi?” Kierowca bez zastanowienia pokazał scyzoryk.  No i z tego się wzięła  cała sprawa.  Żart,później dociekliwe pytania i złe zrozumiane odpowiedzi.

Opisany problem zwrócił uwagę na inne zjawisko. Być może rodzice powinni więcej rozmawiać ze swoimi dziećmi i nauczyć odpowiedniego zachowania.

Przyjdź na Sesje Rady Miejskiej Rydzyny do zamku w Rydzynie

IX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad

 

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uroczyste upamiętnienie wyborów 4 czerwca 1989r.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 1. Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy.
 2. Dyskusja nad raportem o stanie gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna wotum zaufania – druk nr 69.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok.
 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2018.
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok.
 5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok – druk nr 70,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2018 rok – druk nr 71.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 rok – druk nr 72,
 • zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2019 – 2029 ze zmianami – druk nr 72,
 • uchwalenia planu sieci szkół prowadzonych przez Gminę – druk nr 73.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 04.06.2019r. o godz. 10:00

w sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie

Piotr Kirszke trener Fitness Roku

Piotr Kirszke otrzymał III miejsce w Wielkopolsce w kategorii Trener Fitness Roku i I miejsce w regionie leszczyńskim w kategorii Trener Fitness Roku. Dziś u nas dzieli się swoją historią.

Na początek standardowe pytanie. Co Cię skłoniło do treningów?

W pewnym momencie swojego życia powiedziałem sobie: “dość “! Schudłem 35 kg. Tak rozpoczęła się moja przygoda z siłownią i dążeniem do idealnej sylwetki. Zacząłem interesować się treningiem oraz zdrowym stylem życia. Osobistą pasją do aktywności fizycznej pragnąłem dzielić się z innymi. Z biegiem czasu zacząłem pracować jako instruktor na siłowni.

Ile lat już działasz w branży ?

W branży działam już od siedmiu lat. Dwa lata pracuję jako instruktor na siłowni , a pięć jako trener personalny.

Początki na pewno były ciężkie. Czy teraz też wkładasz dużo pracy w swój rozwój?

Oczywiście, cały czas poszerzam swoja wiedze z zakresu treningu i dietetyki.

Bardzo aktywnie minął mój ostatni czas na szkoleniach z zakresu treningu funkcjonalnego oraz treningu medycznego. To duża dawka przydatnej wiedzy, która przekłada się na jeszcze lepszą jakość treningów. Książki i publikacje naukowe są również moim motorem napędowym i bardzo często z nich korzystam.

Czy swoje działanie traktujesz jako pracę, czy coś w rodzaju misji pomagania ludziom w dążeniu do dobrej sylwetki i zdrowego stylu życia?

Pomagam ludziom spełniać ich marzenia, robię to co kocham. Cieszy mnie to jak ludzie poprzez zmianę wyglądu i nawyków żywieniowych zmieniają swoje życie na lepsze czerpiąc z niego pełnymi garściami.

Głęboko wierze w ogromny potencjał każdego ciała i jego zdolność do samorealizacji, dlatego ciągle sie rozwijam i wykorzystuje każdy rodzaj treningu. Oczywiście przyjazna atmosfera i dobry kontakt z podopiecznym sprawia , ze zmienia się nastawienie i ogólna chęć do życia .

Jesteś właścicielem dwóch fitness klubów i siłowni. Czy planujesz dalsze inwestycje i kolejne oddziały?

Obecnie powiększyliśmy nasze studio w Lesznie o 105 metrów kwadratowych do prowadzenia zajęć grupowych, warsztatów i szkoleń. Pomagamy również w prowadzeniu cateringu Active Kitchen Catering Dietetyczny. W tym roku planujemy bardzo mocno rozwinąć swoją działalność w Lesznie.

Czy ty i twoi pracownicy jesteście wymagającymi trenerami?

(Śmiech) Zmieniamy życie ludzi już od 2016 roku. Wierzymy, że oferujemy najbardziej efektywne, bezpieczne i dynamiczne programy treningowe. W Active Life jesteśmy zainteresowani możliwościami a nie ograniczeniami. Wierzymy, że każdy może być coraz lepszy, osiągać cele czy przekraczać granice. Narzędziem, które to umożliwia jest ruch. Stosowany w odpowiedni sposób, przez profesjonalną kadrę może przynieść niesamowite  rezultaty.

Opowiedz nam o swojej pracy.

W Active Life pracuje z moimi podopiecznymi głównie indywidualnie, w formie treningów personalnych. Sesja treningowa trwa 55 minut. W zależności od indywidualnych preferencji spotykam się z podopiecznymi dwa, trzy razy w tygodniu.

Niezależnie od formy treningu, każdą współpracę z podopiecznym rozpoczynam od kompleksowej konsultacji trenerskiej, która decyduje o dalszej drodze klienta.

Prowadzenie podopiecznych indywidualnie i w małych dedykowanych grupach przynosi dużo radości i satysfakcji.

Stawiam na bezpieczeństwo, poprawną technikę i zdrowie naszych podopiecznych.

W swojej pracy dużą wagę przykładam do jakości wykonywanego ruchu oraz koncentruje się na rozwijaniu podstawowych wzorców ruchowych.


Czy planujesz rozbudować swoją wiedzę w innych kierunkach zwiazanych ze zdrowiem?

Ostatnie lata poświeciłem na studia fizjoterapii, żeby jeszcze lepiej zrozumieć ludzkie ciało i zwiększyć jakość moich usług. Obecnie skupiam się na treningu medycznym i w tym kierunku planuje rozwój w najbliższym czasie.

Kto cie wspiera duchowo w chwilach zwątpienia?

Najbliżsi.

Jak przyciągasz klientów w czasach ogromnej konkurencji w branży fitnessowej?

Ciągle dążymy do perfekcji 😉 Naszym celem jest dostarczenie profesjonalnej i zindywidualizowanej usługi na najwyższym poziomie. Chcemy żeby podopieczni czuli się u nas jak u siebie ,dlatego mogą liczyć na wsparcie i stałą pomoc podczas drogi do celu.

Misją klubu było stworzenie miejsca, w którym każdy bez względu na cel i stopień zaawansowania, może efektywnie i bezpiecznie dbać o zdrowie i formę, a przede wszystkim spędzać czas ze wspaniałymi ludźmi, którzy tworzą naszą aktywną społeczność.

Myślę, że przede wszystkim trzeba wyjść od zrozumienia potrzeb naszego klienta. Nie można mówić o skutecznym motywowaniu, jeśli nie jesteśmy wstanie dotrzeć do wewnętrznych pobudek drugiej osoby, jakie nimi kierują. Na tym, niestety, większość trenerów się wykłada się, bo nie potrafią oni nawiązać głębokiej i szczerej relacji ze swoim podopiecznym.

Część sportowa Active Life to otwarta przestrzeń, w której znajdziesz wolne ciężary, mnóstwo funkcjonalnych zabawek. Wzbogaciliśmy się również w sale wielofunkcyjna, która służy nam do zajęć grupowych oraz szkoleń. Oferujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską i indywidualne programowanie treningu, a to wszystko w klubie gdzie najwyższa jakość obsługi klienta stoi na pierwszym miejscu, a sam klub przyciąga czystością i porządkiem.

Co czujesz po osiągnięciu wspomnianego wyżej sukcesu ?

Cieszmy mnie to, że zostałem doceniony przez tak wiele osób. Dało mi to jeszcze większego “kopa” do działania

Jak zachęciłbyś ludzi do rozpoczęcia przygody z wysiłkiem fizycznym?

Najważniejsza jest zmiana sposobu myślenia, wyznaczenie realnych celów i wiara w możliwość osiągnięcia wymaganego rezultatu.

To tak naprawdę 4 kroki do osiągnięcia swojego celu.

Przyjdź porozmawiamy na temat Twojej dotychczasowej aktywności fizycznej , zdrowia oraz stylu życia , a także wspólnie sprecyzujemy Twój cel. Dobierzemy dla Ciebie odpowiedni program treningowy, dzięki któremu zobaczysz efekty już po pierwszym miesiącu współpracy. Wspólnie ustalimy również system motywacyjny, który sprawi, że aktywność fizyczna stanie się Twoim nawykiem. Dzięki temu osiągnięcie celu będzie dużo łatwiejsze

Najważniejsze to od razu zrobić pierwszy krok i wyjść z domu.

Starosta Jarosław Wawrzyniak przedstawia historię powiatu

X Sesja rady powiatu miała wyjątkowo uroczysty charakter. 100 lat temu , dokładnie1 czerwca 1919 roku, w Osiecznej, w tzw. domu św. Józefa rozpoczął urzędowanie pierwszy polski starosta powiatu leszczyńskiego Tadeusz Sobeski.

W tym roku 31 Maja do Osiecznej przyjechali radni, którzy spotkali się na sesji, podczas której wspominano stulecie utworzenie leszczyńskiej administracji.

“Dziś obchodzimy setną rocznicę utworzenia polskiego powiatu, polskiej administracji powiatowej” – powiedział nam starosta. ” 1 czerwca 1919 roku zaczął urzędować pierwszy polski starosta powiatu leszczyńskiego Tadeusz Sobeski. Ta administracja urzędowała do przejęcia Leszna. Przypomnę to, że było to 17 stycznia 1920 roku. Wojska polskie wkroczyły do Leszna, Leszno opuścili Niemcy i następnego dnia, dokładnie 18 stycznia, gen. Dowbor- Muśnicki i wojewoda Celichowski uroczyście przekazali władzę staroście Sobeskiego. Ponad pół roku starosta zarządzał powiatem z Osiecznej, później powiat został przeniesiony do Leszna. (…) Był to trudny czas. Tu wtedy kwaterowały oddziały powstańcze, które walczyły na przedmieściach Osiecznej praktycznie do lata, do lipca, nawet do sierpnia 1919 roku”.

Dzisiaj goście spotkali się na uroczystej radzie w pięknym osieckim zamku. Podczas wydarzenia wspomniano historię powstania powiatu i przybliżono sylwetki polskich włodarzy.

Swoje “pięć minut” miał także Chór Męski im. Karola Kurpińskiego, który podczas spotkania otrzymał wyróżnienie.

 

Dzieci miały raj

W weekend aż w pięciu miejscowościach gminy Rydzyna organizowany był Dzień Dziecka. Przybiń dodatkowo zorganizował zawody wędkarskie dla najmłodszych. W Kaczkowie przejazdy pojazdami militarnymi, a w Rydzynie odbył się rajd Automobil Klubu Leszczyńskiego, w Moraczewie fotobudka a w Jabłonnie radny Marcin Urbanowicz porwał dzieci do zabawy.

Ponadto wszędzie królowały dmuchańce, malowanie twarzy, mnóstwo słodkości i zabaw specjalnie przygotowanych dla najmłodszych.

Było świetnie, co można zobaczyć na zdjęciach. To kolejna okazja do wspólnego spędzenia czasu dzieci i ich rodziców oraz integracji mieszkańców.

Przybiń

Kaczkowo

Moraczewo

Zamek w Rydzynie

Jabłonna

 

Panie spotkały się w EDENIE

31.05. panie z Gminnej Rady Kobiet spotkały się na Dniu Matki w Edenie. Krystyna Rypińska, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet, przywitała wszystkich zgromadzonych i przemówiła na temat znaczenia mamy w życiu każdego człowieka.

Z okazji Dnia Matki wyróżniono panie, które najdłużej działają w Kołach Gospodyń Wiejskich. Znalazły się wśród nich Mieczysława Maćkowska i Janina Szczepaniak z Nowej Wsi, Teresa Rybińska z Dąbcza, Zofia Nowak z Rydzyny, Janina Leśniewska z Moraczewa, Kazimiera Rożyńska z Moraczewa i Władysława Szwarczyńska z Rydzyny. Podziękowania za zaangażowanie w działalność KGW dostały Katarzyna Koczorowska z Rydzyny i Danuta Lorych z Moraczewa.

Nie mogło również zabraknąć życzeń od burmistrza Kornela Malcherka, który życzył zdrowia, uśmiechu, samych pogodnych dni, spełnienia marzeń.

W imieniu radnych paniom życzenia składał Roman Skiba, przewodniczący Rady Miejskiej.

Grzegorz Brzeskot, radny powiatu leszczyńskiego dołączył się do koncertu życzeń i przypomniał fragment piosenki: “Nie ma jak u mamy”.

Na jedną z mam czekał też specjalny upominek od przewodniczącej. By było sprawiedliwie, odbyło się losowanie.

Impreza się udała. Wszystkie mamy mogły tego dnia poczuć się wyjątkowo.

Dzień dziecka w SOSW w Rydzynie

Kolejna impreza z okazji Dnia Dziecka za nami. Ekipa Waldemara Ratajewskiego przygotowała zabawę dla dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie. Udało się zachować wysoki poziom i uczestnicy wrócili do domu zadowoleni.

Największą atrakcją był dmuchańce od Tumko Team. Dzieci chętnie korzystały z obiektu i spędzały na nim dużo czasu. Oprócz tego pojawiła się straż pożarny, a także Policja. Wielkim zainteresowaniem wśród chłopców cieszył się JOHN DEER, którym przyjechał Grzegorz Skóra Skórski. Wszystko w rytmach muzyki od zespołu EMARO

Podziękowania należą się p. Waldemarowi Ratajewskiemu oraz sponsorom: Elitte Food, RSP Przybiń, Bogumił Prałat, Koło Łowieckie Diana z Ponieca, Roman Stróżyński, 4LAN,Libra Polska, Nerta, Sklep Wiola, Granit z Pawłowic, Kornel Malcherek, Cukiernia Piotr Lisiak. SmakMak, powiat leszczyński

Zapraszamy do oglądania filmiku video i galerii zdjęć:

« 1 z 9 »

 

Rodzinny festyn w szkole [VIDEO]

31 maja odbył się festyn rodzinny “Bądźmy razem”. Uczniowie, nauczyciele, rodzice spotkali się na szkolnym boisku.

Festyn  miał na celu zebrać fundusze na zakup mundurów i butów ułańskich dla pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie udało się zebrać ponad 10.000 zł. Najważniejsze jest jednak to, że można było pobyć razem.

Wszyscy stanęli na wysokości zadania!

« 1 z 8 »

200 pojazdów zabytkowych w Rydzynie

20.06.2019 ok godz.15:00-16:30 do Rydzyny zawita ponad 200 zabytkowych pojazdów, które wezmą udział III Oławskim charytatywnym rajdzie Koguta Pojazdów Zabytkowych.

Przejadą 600 kilometrów przez Rydzynę do Boszkowa, skąd udadzą się do Karpacza do Nysy i powrót do Oławy. To wszystko dla chorych i potrzebujących dzieci.

W Rydzynie przy zamku załogi będą miały zadanie do wykonania, więc będzie to nie lada gratka  dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, aby z bliska zobaczyć perełki motoryzacji.

Ekologiczna rewolucja w domu, czyli jak ograniczyć zużycie plastiku

Rosnąca świadomość zanieczyszczenia środowiska powoduje, że coraz chętniej ograniczamy zużycie plastiku. Przedsiębiorcy zapewniają produkty biodegradowalne, restauracje rezygnują z tradycyjnych słomek, a miasta wprowadzają nowe ekologiczne regulacje. Konsumenci zmieniają swoje przyzwyczajenia, jednak wciąż wchodzą w posiadanie przedmiotów, które szybko przeobrażają się w odpady. Jak więc minimalizować ilość zbędnego plastiku we własnym domu?

W marcu 2019 r. Parlament Europejski poparł dyrektywę wprowadzającą zakaz sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na terenie Unii Europejskiej. Nowe prawo wejdzie w życie w 2021 r., co spowoduje, że ze sklepów znikną plastikowe talerze, sztućce, słomki czy patyczki do uszu. Wyeliminowana zostanie też sprzedaż torebek foliowych, a tych według niektórych szacunków statystyczny Polak wykorzystuje aż 490 rocznie. Obecna skala ich zużycia na świecie ma wpływ na ekosystem do tego stopnia, że reklamówkę znaleziono nawet na dnie Rowu Mariańskiego.

Zmiany zaczynają się od świadomych decyzji
Skutki nowych zapisów prawnych są szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorstw, które będą musiały w zastępstwie wprowadzić nowe ekologiczne rozwiązania. Jednak niektóre z nich, nie czekając na wejście w życie nowych przepisów, wdrażają działania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów. Sklepy stopniowo wyzbywają się plastikowych reklamówek na warzywa, zastępując je opakowaniami np. ze skrobi kukurydzianej, a restauracje testują przyjazne środowisku słomki. Zmienia się także polityka samorządów, które chcą dawać dobry przykład. Władze Wałbrzycha, jako pierwsze w Polsce, zapowiedziały wprowadzenie całkowitego zakazu używania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych w instytucjach miejskich i na imprezach organizowanych przez miasto.
Niemniej, jak zaznacza Anna Sawicka, Główny Specjalista ds. Rozwoju Strategii Ekologicznej w Banku Ochrony Środowiska, dopiero świadome decyzje i zmiana przyzwyczajeń konsumentów mogą istotnie ograniczyć zaśmiecanie środowiska plastikowymi odpadami. – Robiąc zakupy, warto zwrócić uwagę na szczegóły, które mają istotny wpływ na środowisko naturalne. Wybierajmy produkty w opakowaniach szklanych, a nie z tworzyw sztucznych. Kupując produkty dostępne wyłącznie w butelkach plastikowych, sięgajmy po te w opakowaniach o większej pojemności. O środowisko możemy dbać również podczas organizowanych przez nas imprez i spotkań. Plastikowe kubki, talerzyki i sztućce można zastąpić papierowymi albo jadalnymi (np. z otrąb pszennych), które są dostępne w popularnych sieciach handlowych. Z kolei sięgając po owoce i warzywa, należy wybierać te na wagę i nie pakować ich w foliowe torebki – podkreśla Anna Sawicka.

Zapobieganie plastikowym zakupom
Jednak zmiana przyzwyczajeń powinna odbywać się już na etapie wyposażenia torebki czy plecaka, który towarzyszy nam w ciągu dnia. W myśl zasady zero waste (z ang. brak odpadów), powinno się nosić przy sobie opakowania wielokrotnego użytku, które pozwolą na zmniejszenie ilości generowanych śmieci. – Chcąc lepiej chronić środowisko, na zakupy warto zabierać materiałowe woreczki na pieczywo oraz owoce i warzywa kupowane na wagę. Idąc do kawiarni, można wziąć metalową słomkę wielkokrotnego użycia i własny kubek, a zamawiając jedzenie na wynos, zapytać o możliwość opakowania pożywienia w opakowania biodegradowalne. Z kolei rozwiązaniem zamiennym dla plastikowych szczoteczek do zębów i patyczków higienicznych są produkty wykonane z bambusa, które w przypadku braku dostępności w sklepach stacjonarnych można nabyć w internecie – zaznacza Anna Sawicka.

Segregowanie odpadów
Wiele produktów wciąż nie ma ekologicznych zamienników, co nie pozwala na uniknięcie plastiku podczas zakupów. Dlatego, chcąc ograniczyć negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne, trzeba segregować śmieci w sposób zalecany przez ogólne zasady selektywnej zbiórki (rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 roku). Zgodnie z nim należy segregować odpady na 5 grup – papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zmieszane). Szczegółowe zasady sortowania odpadów zależą od poszczególnych gmin. Zgromadzony plastik można też oddać do specjalnych punktów skupu, które przekazują go do recyklingu. Niestety większość Polaków wciąż nie stosuje się do zaleceń Ministerstwa Środowiska. – W badaniach wykonanych na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2018 r. 62 proc. Polaków stwierdza, że segreguje śmieci regularnie. Według danych GUS z 2017 r. ten odsetek jest ponad dwa razy mniejszy. Wiele osób błędnie uważa, że odpady zbierane selektywnie trafiają do jednego, zbiorczego bębna śmieciarki. Każdej frakcji odpadów dedykowany jest inny pojazd lub wydzielona komora. Stosując się do prostych zasad, da się realnie pomóc środowisku. Odpowiednio segregowane śmieci są wartościowym towarem dla firm zajmujących się przetwarzaniem surowców wtórnych – wyjaśnia Anna Sawicka.

Rodzinny festyn w SP Rydzyna

Szkoła Podstawowa w Rydzynie organizuje w piątek festyn, z którego dochód przeznaczony zostanie na zakup mundurów i butów ułańskich do pocztu sztandarowego.
Klasy przygotowują stroje i potrawy związane z wylosowanym przez siebie krajem.
Lubicie zjeść coś po włosku, hiszpańsku, a może coś z kuchni indiańskiej?

W programie:
– stoiska uczniowskie ze smacznymi potrawami i napojami,
– pokaz mody,
– atrakcje sportowe,
– występy muzyczne,
– sprzedaż prac uczniowskich,
– loteria fantowa,
– dmuchane zabawki.

 

Czyn społeczny w Robczysku

W Robczysku mieszkańcy pokazali, że ich mała społeczność jest zgrana i chętna do działania. Wzięli sprawy w swoje ręce, zakasali rękawy i ruszyli do pracy.

Mieszkańcy wzięli narzędzia i postanowili wspólnie popracować. Działo się! Naprawiano chodniki, sprzątano ulice i pobocze, przygotowano również teren pod dalsze prace takie jak posianie trawy oraz układanie nowej kostki.

Jak zapewnia nas sołtys Ryszard Machowiak: “Nie jest to ostatni czyn we wsi”. Trzymamy kciuki za inicjatywę.

foto: Facebook

INFORMACJA

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie powstała tablica informacyjna, której zadaniem jest pomóc klientom poradni, rodzicom, stającym przed trudnym wyborem szkoły dla dzieci potrzebujących specjalnego kształcenia. Do wyboru mają Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, gdzie dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych znajdzie wyjątkowe traktowanie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Górznie, które kładzie szczególny nacisk na rehabilitację ruchową uczących się tam dzieci. Prócz wskazań konkretnych rozwiązań rodzic może sięgnąć po ulotkę informacyjną lub posiłkując się Internetem, przyjrzeć się szkołom od wewnątrz. Bliźniacze tablice znajdują się również w Starostwie Powiatowym w Lesznie. Mamy nadzieję, że tablice zdadzą egzamin i ułatwią rodzicom wybór.

źródło: powiatowapppleszno.pl/

Goście z Niemiec w Dąbczu

W dniach 20 – 24 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu przebywała z wizytą grupa uczniów wraz z nauczycielkami z zaprzyjaźnionej szkoły Grund- und Oberschule Heinrich Julius Bruns w Kloster Lehnin. Hasłem przewodnim spotkania było umiejętne wykorzystywanie technologii w życiu. W trakcie wspólnego spotkania uczniowie tworzyli prezentacje w aplikacji ToonTastic oraz Skratch-u. Niezapomnianych wrażeń przysporzyły zajęcia z robotyki. Uczestnicy wymiany pojechali również do Wrocławia gdzie odwiedzili między innymi Hydropolis. Czwartkowy wieczór wspólnie spędzili w remizie w Dąbczu na grach i zabawach.

Kolejne nagrody dla plastyków

SPORT W SZAROŚCI
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie była organizatorem XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Sport w szarości”. Na konkurs napłynęło 2257 prac z terenu całej Polski. Z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury Nagrodę Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu otrzymała Anna Sznycer, natomiast Tadeusz Jaskulski otrzymał Nagrodę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sierakowie. Wyróżnienia przyznano Agnieszce Stachowiak oraz Lenie Staniszewskiej. Wyróżnienie honorowe w postaci kwalifikacji na wystawę otrzymały Zuzanna Maćkowiak, Agata Wawrzynowicz i Marta Jabczyńska.

 

Co można znaleźć w zbiorniku Rydzyna?

Albert Einstein kiedyś powiedział Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej”.

Tym powiedzeniem można skwitować to, co ludzie zostawiają w zbiorniku Rydzyna. Spacerując przy zbiorniku zaobserwowaliśmy dwa żółwie.

Podczas relaksu z wędką można złowić karpia Koi, czy też hybrydę karasia pospolitego z welonem. Sam welon tez może się skusić na regionalną przynętę na haczyku.

Zastanawiamy się, co jeszcze będzie pływać w zbiorniku. Może już niedługo pojawi się tabliczka z napisem: “Uwaga! Krokodyle!”

Jeśli ktoś nie może, bądź nie chce już hodować zwierząt, może oddać je do odpowiednich instytucji.

Sposób na integrację wsi? Sprzątanie

Sołtys Rojęczyna wymyślił nietypowy, ale za to bardzo praktyczny sposób na zintegrowanie mieszkańców. Sprzątanie wsi okazało się ciekawym pomysłem wspólnego spędzenia czasu.

Chętni mieszkańcy spotkali się przy świetlicy w Rojęczynie i wyruszyli w teren sprzątać wieś.  Śmieci było dużo, lecz ochotnicy byli na to przygotowani. Mieli worki i rękawice ochronne, w których zbierali odpadki. Po wysiłku był czas na zasłużony odpoczynek. Mieszkańcy zrelaksowali się, piecząc kiełbasy nad ogniskiem .

Oby takich akcji było jak najmniej, czyli, aby nie było czego sprzątać. Mamy jednak nadzieję, że już wkrótce kolejne miejscowości ruszą w ślady Rojęczyna.

foto: rojeczyn wies

Ogłoszono przetarg na przebudowę Ferrariego

Gmina Rydzyna kontynuuje przebudowę ulic na osiedlu “Młyńska Góra”.

W ubiegłym roku wykonano przebudowę ulicy 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich i Kazimierza Pułaskiego oraz wykonano dokumentację projektową ulic Pompeo Ferrariego, Tadeusza Łopuszańskiego, Jana Kilińskiego, Stefana Czarnieckiego.

W tym tygodniu Urząd ogłosił przetarg na przebudowę ul. Pompeo Ferrariego. Jest  to pierwszy etap prac związany z przebudową w/w ulic.

Na ten cel zabezpieczono 700 tys. zł

Termin składania ofert mija 10.06. 2019 roku.

Przebudowa ulic: Ferrariego, Łopuszańskiego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie – etap I: Przebudowa ul. Ferrariego cz. 1

Nabór do drużyny młodzieżowej

W poniedziałek 27 maja o godzinie 19:00 w remizie OSP w Rydzynie odbędzie się zebranie organizacyjne, dotyczące naboru do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Na spotkanie zapraszane są chętne dzieci wraz z rodzicami.

 

Przerwy techniczne w 6 bankach. Lepiej przygotować gotówkę

W ten weekend zaplanowano przerwy techniczne w 6 bankach. Klienci mogą mieć problemy z dostępem do bankomatów czy kart kredytowych.

BNP Paribas

Przerwę techniczną zaplanowano na sobotę. Potrwa od północy do godz. 11.30. W tym czasie nie będzie działał system bankowości internetowej.

ING Bank Śląski

Prace techniczne rozpoczną się w sobotę o godz. 8 i potrwają do godz. 18. W czasie przerwy niedostępne będą: moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

Idea Bank

Przerwa techniczna w Idea Banku rozpocznie się w piątek o godz. 22 i potrwa do 6 rano w sobotę. Na czas przerwy klienci stracą dostęp do bankowości internetowej Idea Cloud.

“W trakcie prac mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w działaniu kart płatniczych” – poinformował bank w komunikacie.

Getin Noble Bank

Prace konserwacyjne rozpoczną się w piątek o godz. 23 i potrwają do godz. 10 następnego dnia. W czasie przerwy zablokowany zostanie dostęp do bankowości elektronicznej.

Przerwa rozpocznie się w piątek o godz. 22 i potrwa do godz. 6 w sobotę. W tym czasie nie będą działać internetowe serwisy transakcyjne.

“W trakcie prac mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w działaniu kart płatniczych” – czytamy w komunikacie banku.

Nest Bank

Bank zaplanował przerwę techniczną na noc z soboty na niedzielę. Prace rozpoczną się o północy i potrwają do 7 rano. W czasie przerwy wystąpią utrudnienia w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej. Nie będzie także możliwości realizacji przelewów natychmiastowych oraz doładowania telefonu komórkowego.

“Nie będzie możliwe zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa” – poinformował bank w komunikacie.

źródło: finanse.wp.pl