Archiwa tagu: rada solecka

Nowy sołtys w Augustowie

Za nami kolejne wybory na sołtysa. Do świetlicy wiejskiej w Kaczkowie gdzie wybierano sołtysa Augustowa przybyły 22 osoby.

Na kandydata zgłoszono Henryka Łaszczyńskiego oraz Dariusza Poprawę

Po przeliczeniu głosów  okazało się, że sołtysem został Henryk Łaszczyński.

Do rady sołeckiej wybrano Małgorzatę Dolacińską, Mirosława Szlachetkę, Damiana Jankowiaka, Tomasza Banasika, Dariusza Poprawę.

Ustępujący sołtys Jan Marciniak pełnił tę funkcję 40 lat.

Otto nadal sołtysem Kłody

Kłoda była drugim sołectwem, w którym wybierano sołtysa . Został nim ponownie Marcin Otto. Zagłosowało na niego 97% obecnych.

Do Rady Sołeckiej zostali wybrani Marek Nowicki, Kamil Piotrowiak, Tomasz Szulc, Andrzej Samson oraz Izabela Jałowiecka.  Podczas zebrania  dyskutowano nad różnymi sprawami, które nurtują mieszkańców Kłody.

W zebraniu wzięło udział 40 osób,  co oznacza, że po raz kolejny na wybory odbyły się w II terminie, czyli o 18.30.

Apel sołtysa i rady sołeckiej Jabłonny

We wsi Jabłonna ukończono kolejny etap budowy chodnika. Przy tej okazji Rada Sołecka wsi Jabłonna oraz sołtys proszą aby każdy mieszkaniec przy swojej posesji utrzymywał czystość na chodniku i jezdni.

Przepis prawny

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciele muszą dbać o czystość i porządek na swoich nieruchomościach. Należy jednak zwrócić uwagę, że obowiązki właścicieli nieruchomości związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają poza teren ich posesji. Właściciele nieruchomości zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy są również zobowiązani do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Kogo dotyczy obowiązek sprzątania chodnika

Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy obowiązek sprzątania chodnika dotyczy nie tylko właścicieli nieruchomości w sensie jaki prawo przypisuje temu pojęciu, bo ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera własną definicję tego pojęcia. Dla potrzeb tej ustawy przez właścicieli nieruchomości należy więc rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy, w przypadku jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ponadto należy zwrócić uwagę, że powyższy obowiązek dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Zatem bez znaczenia jest, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana czy nie, czy właściciel mieszka na posesji czy nie oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny lub inny.

źródło: zarzadcy.com.pl