Archiwa tagu: rydzyna24

Multi Turniej Szkół Podstawowych

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie oraz Fundacja Aktywności Lokalnej wraz z Klubem Aktywności Rozmaitych KARnet w Rydzynie zaprasza do udziału w Multi Turnieju Szkół o Puchar Burmistrza Rydzyny.

W rozgrywkach brać będzie udział‚ Szkoła Podstawowa w Kaczkowie, Szkoła Podstawowa w Rydzynie oraz Szkoła Podstawowa w Dąbczu.

Turniej odbędzie się 21 października 2017 r. w zamku w Rydzynie. Początek spotkania o godzinie 9.15.

Gry toczymy według załączonych instrukcji: Żółwie z Galapagos (klasy I-III), Rummikub (klasy IV-VII),

turnieje nieograniczone wiekowo – kategoria OPEN od godz.13:00: Domek, Century: Korzenny Szlak, Splendor.

Główną nagrodą jest Puchar Burmistrza dla zwycięskiej szkoły. Uczniowie walczą również o indywidualne zwycięstwa i nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie.

W przyszłym tygodniu kolejne działania “NURD”

W sezonie jesiennym najbardziej narażoną na niebezpieczeństwa na drogach kategorią uczestników ruchu są piesi i rowerzyści. Mając na uwadze bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w dniach 23-24 października br., policjanci na terenie całej Wielkopolski przeprowadzą kolejne działania p.n. NURD. Możemy pomóc policjantom i sami również zadbać o swoje bezpieczeństwo. Nośmy elementy odblaskowe – nie dajmy się zabić!

Bycie widocznym oznacza jednocześnie bycie bezpiecznym. Tę „starą” prawdę znają wszyscy, ale jeszcze wielu pieszych nie używa elementów odblaskowych poruszając się po zmierzchu po poboczu lub po jezdni.

Zgodnie z art. 11 ust. 4a Ustawy Prawo o ruchu drogowym istnieje prawny obowiązek używania elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych

„Art.11.4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.”

Przepis jest, ale z jego przestrzeganiem bywa różnie. Dalej na naszych drogach często można zaobserwować pieszych całkowicie niewidocznych dla kierujących pojazdami.

Dlaczego elementy odblaskowe są tak ważne?

 • Postać człowieka idącego drogą, ubranego dodatkową w ciemną odzież jest zauważalna przez kierującego raptem z 20-30 metrów lub z odległości jeszcze mniejszej, w zależności od warunków atmosferycznych.
 • Pojazd jadący około 90 km/h tylko w ciągu 1 sekundy przejeżdża dystans 25 metrów – więc kierujący nie zdąży nawet zareagować – zmienić kierunku jazdy lub hamować.
 • Elementy odblaskowe na odzieży pieszego pozwalają na zauważenie go z odległości 100-150 metrów lub większej. Pieszy da w ten sposób szansę kierującemu na wczesne zauważenie pieszego i właściwe zareagowanie.
 • Używajmy elementów odblaskowych prawidłowo. Cóż z tego jeżeli te światła znajdą się na plecaku? Skoro mają być widoczne przede wszystkim dla kierujących jadących z przeciwka, bowiem pieszy ma obowiązek poruszania się lewym poboczem lub lewą stroną jezdni. Aby światło lub element odblaskowy był widoczny dla nadjeżdżających kierowców najlepiej zamontować go nisko od strony jezdni, czyli przy prawym kolanie. Wówczas będzie spełniał swoje zadanie w 100 %.
 • Przykładem na właściwe pojmowanie dbałości o własne bezpieczeństwo niech będą rowerzyści, którzy coraz częściej poza prawidłowym oświetleniem roweru jeżdżą w kamizelkach odblaskowych. W kamizelkach odblaskowych jeżdżą również motocykliści – nawet ci stowarzyszeni w klubach motorowych – to pokazuje że ludzie ci, często utożsamiani z szybką i niebezpieczną jazdą,  dbają o własne bezpieczeństwo i w tej materii mogą być wzorcem dla pieszych.
 •  
Pieszego nie chroni nic.

Nie ulega wątpliwości, że piesi są najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego. Kierowcę w samochodzie chroni pancerz w postaci karoserii samochodu, chronią go pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne – pieszego nie chroni nic. Pieszy w zetknięciu z rozpędzonym pojazdem jest bez szans, większość potrąceń kończy się śmiercią pieszego, a w najlepszym przypadku ciężkimi obrażeniami ciała prowadzącymi do kalectwa.

Uderzenie z prędkością 80 km/h i większą w pieszego ZAWSZE kończy się dla pieszego ŚMIERCIĄ.

Przy prędkości 50 km/h – ryzyko śmierci to ok. 50%/.

POTRĄCENIE PIESZEGO, A RYZYKO ŚMIERCI.

 •  
 •  

Przypominamy również przepisy, które powinien znać każdy świadomy uczestnik ruchu drogowego:

Prawo o ruchu drogowym – wybrane zagadnienia dotyczące pieszych.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 – tekst jednolity z późn. zm.)

Art. 2 [Definicje] Użyte w ustawie określenia oznaczają:

9) chodnik – część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;

11) przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

18) pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

19) kolumna pieszych – zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub dowódcę;

 Art. 11 [Obowiązki pieszych]

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

5. Przepisów ust. 1-4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Art. 12 [Zasady ruchu w kolumnie pieszych]

1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.

3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:

1) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:

a) pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu,

b) ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;

2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m;

3) światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.

7. Zabrania się:

1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej;

2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności;

3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

Art. 14 [Zakazy w ruchu pieszych] Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Art. 15 [Warunki szczególne] Przepisów art. 11-14 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.

Art. 26 [Obowiązki kierującego pojazdem w stosunku do pieszych]

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Art. 43 [Bezpieczeństwo ruchu dzieci]

1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

2.(uchylony)

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu/MŻ

źródło: leszno.policja.gov.pl

Dąbcze planowane wyłączenie prądu

2017-10-19, w godz. 19 paź 06:30 – 19 paź 16:30

Dąbcze nr 29 do 46, 49, 88, 88ABCDEFG, 90 do 98, działka nr 197/2; ul. Azaliowa nr 1 do 6, 6B, działki nr 72/17 i 18; ul. Brzozowa nr 3, 3A, działki nr 85/1 do 12; 88; 110; ul. Bukowa nr 1 do 14; ul. Różana działki nr 72/25 i 27; ul. Konwaliowa działka nr 72/33; ul. Jarzębinowa nr 1 do 7; ul. Jesionowa nr 1 do 8; ul. Malinowa nr 1, 2; ul. Poziomkowa nr 1 do 6.

2017-10-19, w godz. 19 paź 07:30 – 19 paź 15:30

Dąbcze działka nr 93/2, oświetlenie UG Rydzyna; ul. Jesionowa nr 9, 10, 12 do 23, działki nr 28/25, 28 do 30, 33, 35, 36, 39; 31/23, 30, 43; ul. Grzybowa nr 1, 4, 7, 8, działki nr 31/16, 17, 23, 30, 43, 46; ul. Jagodowa nr 6AB, 7AB, 10AB, 11, działki nr 28/22; 31/18, 26, 32, 33; ul. Kalinowa nr 1, 4, działki nr 22/7, 28/37; ul. Sosnowa nr 1, 5, 6, działka nr 22/2, 9, 13; ul. Jeżynowa nr 1, 2, działki nr 28/34, 30/9, 31/22 i 65.

 

źródło: wylaczenia-eneaoperator.pl

Rycerze przegrywają po dobrej grze

Rycerze po dobrej walce przegrali z drużyną z Leszna 61:83. Mecz był ciekawy i pozwolił młodym zawodnikom na wykazanie się swoimi umiejętnościami.

Mimo walki, nie udało się wygrać spotkania. Przeciwnik okazał się lepszy, na co wskazuje wynik spotkania i ponad dwadzieścia punktów przewagi.

Wśród Rycerzy wyróżnił się Remigiusz Pawlicki. Zawodnik rzucił celnie na 34 punkty.

 

 

10 października – Dzień Drzewa

Co roku 10 października w Polsce obchodzimy Dzień Drzewa. Jak wiadomo drewno pozyskiwane z dorodnych i pięknych drzew służy do produkcji papieru.

Fakty są takie, że niestety, drzewostany znikają w znacznie szybszym tempie niż są odtwarzane. Zajmują, co prawda, 30% powierzchni planety, ale w ramach rabunkowej gospodarki leśnej co minutę wycina się obszary o wielkości 36 boisk do piłki nożnej.[1]

Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew. Każde 100kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa, przy czym należy wiedzieć, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. Na świecie rocznie produkuje się około 300 mln ton papieru, bez recyklingu taka produkcja nie miała by racji bytu.

Pamiętajmy, iż segregując odpady przyczyniamy się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych potrzebnych do produkcji nowych przedmiotów. Przetwarzanie zebranej makulatury ogranicza zużycie energii aż o ok. 75%, wody o ok. 60% a zanieczyszczenie powietrza o ok. 75%. Zbierając i przetwarzając makulaturę chronimy drzewa. Dodatkowo, dzięki recyklingowi zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska.

 

źródło: kzgrl.pl

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Powiatowej WIR w Lesznie

4.10.2017 roku odbyło się posiedzenie RP WIR w Lesznie. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Krzysztof Kwiatoń. Na początku spotkania przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Do protokołu, na zgłoszony przed posiedzeniem Rady wniosek Mieczysława Kowalczyka, naniesiono poprawki uszczegóławiające jego wypowiedź.

Następnie Przewodniczący Rady oraz Delegat przedstawili informacje o swojej działalności za III kwartał 2017 roku. Stanisław Ciesielski poinformował o przebiegu obrad WZ WIR w Rakoniewicach. Odbyło się ono łącznie z konferencją upamiętniającą 160 rocznicę urodzin Michała Drzymały. Na obradach obecny był Prezes KRiR Wiktor Szmulewicz. S.Ciesielski omówił wnioski składane na Walnym Zgromadzeniu oraz informację o realizacji wniosków z poprzedniego WZ, które dotyczyły m.in. rozszerzenia listy zwierząt łownych, stosowania mączek w krzywieniu zwierząt i postępowania z odpadami z polowań. Myśliwi nie mają obowiązku utylizować tych odpadów w zakładach utylizacji, ale zaleca się ich zakopanie. Rolnicy nie mają takich możliwości. Roman Biały zauważył, że utylizacja poprzez zakopywaniu padliny byłaby bezpieczniejsza, niż jak teraz przy wożeniu jej przez pół Polski. Nie powinno być nierównego traktowania rolników i myśliwych w tej kwestii.

Następnie głos zabrała pani Grażyna Sokalla, kierownik BP ARiMR w Lesznie. Poinformowała o sposobie wypłaty dopłat za 2017 rok. Przewidziane jest wypłacenie zaliczek. Mają one wynosić 70% płatności i być wypłacane od 16.10 do końca listopada. Kurs euro określono na 4,3042 zł. Stawki płatności zostaną przyjęte rozporządzeniem do 16.10.br. Należy spodziewać się zmiany zasięgu obszarów ONW. Będą one określane na podstawie nowych kryteriów i zmniejszy się ich zasięg. Możliwy jest okres przejściowy dla osób, które wypadną z tych dopłat. Obecnie trwają nabory na działania z PROW, będą one systematycznie uruchamiane również w przyszłym roku zgodnie z harmonogramem. Od 1.09 ARiMR przejęła część obowiązków ARR. Jednakże obsługa wniosków dotyczących materiał siewnego za 2017 rok będzie jeszcze realizowana przez KOWR. W przyszłym roku wnioski o dopłaty do materiału siewnego będą składane z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie. Należy pamiętać, że do końca roku trzeba w Agencji złożyć sprawozdanie dotyczące ilości zwierząt w gospodarstwie (spis z natury).

W ciągu dalszych obrad poruszano następujące tematy:

 • uwagi do działań PROW – radni nie sformułowali żadnych propozycji w tym zakresie
 • sprawy komornicze – Izba opiniuje obecnie wnioski komorników o zajęcie składników majątku gospodarstwa. Dotychczas jednak nie było żądnego wniosku w tej sprawie na terenie powiatu
 • posiedzenie Komisji Koordynacyjnej – odbędzie się 16.10.br w Poznaniu i będzie połączone z Debatą Rolniczo-Łowiecką. Na spotkanie pojedzie Stanisław Ciesielski oraz chętni radni.
 • skierowanie pisma do Nadleśnictwa Karczma Borowa w sprawie oczyszczenia rowów w związku z budową tam przez bobry i zalewania pół
 • uwagi do systemu ubezpieczeń rolniczych, w niektórych przypadkach (rzepak, owoce miękkie, warzywa) są trudności z ubezpieczeniem, ponieważ firmy żądają parytetów w ubezpieczanych uprawach (np. ubezpieczenie 20 ha rzepaku, to obowiązkowo trzeba ubezpieczyć 20 ha zbóż), jeśli tak ma być to uzyskanie dopłat nie powinno być uzależnione od ubezpieczenia, bo w niektórych przypadkach jest ono niemożliwe – sprawa odłożona do uszczegółowienia ze względu na nieobecność Jarosława Kowalczyka, który zgłosił problem.
 • informacja o emeryturach z KRUS, ubezpieczeniach dzieci do 16 roku życia oraz portalu internetowym ekrus.gov.pl gdzie można uzyskać informacje o ubezpieczeniu, a także po zalogowaniu sprawdzać stan swojego konta i drukować zaświadczenia.
 • informacja o zorganizowaniu wyjazdu do Bednar dla rolników w dniu 23.09.br, Rada dofinansowała ten wyjazd w wysokości 500 zł
 • informacja o planowanym wyjeździe turystycznym do Holandii (ogrody kwiatowe) i na Wyspę Tropikalną, po dopracowaniu szczegółów oferta zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

źródło: wir.org.pl

Co dalej z portalem? To zależy też od Was!

Przyszłość portalu rydzyna24.pl, który od dwóch lat działa na terenie naszej gminy, stoi pod znakiem zapytania. Mimo że artykułów pojawia się coraz więcej, ciężko powiedzieć, co będzie dalej z naszą stroną.

Być może portal zmieni właściciela lub zniknie całkowicie z powodów finansowych. Wysoki poziom naszych artykułów zależny jest od sztabu ludzi. Także jakość sprzętu, używanego do pracy, wpływa na jakość materiału. Na wszystko potrzebne są pieniądze.

Wiadomości, które nam przekazujecie, stawiają przed nami kolejne wyzwania. Chcemy zachować poziom naszej strony, jednak warto dodać, że dbałość o profesjonalizm kosztuje.

Mamy ponad tysiąc odsłon dziennie. W rekordowym miesiącu średnia liczba wejść na stronę wynosiła 1500 wejść na dzień.

Jeśli zależy Państwu na tym, by portal zachował swoją niezależność i wysoki poziom artykułów, prosimy o wsparcie. Wystarczyłoby, gdyby każdy z czytelników wpłacił pięć złotych na miesiąc, by utrzymać, albo i polepszyć jakość naszego portalu.

W tym celu utworzyliśmy konto na stronie patronite. Możecie dowiedzieć się więcej, klikając w LINK.  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na tej stronie ;). Jeśli wpłata za pośrednictwem portalu okaże się dla Ciebie zbyt skomplikowana lub nie chcesz zakładać na nim swojego profilu, możesz zrobić przelew bezpośrednio na konto 86 1020 3017 0000 2802 0261 0459 .  Otrzymasz takie same nagrody, więc warto rozważyć też taką myśl.

 

Poczet Sztandarowy z Kaczkowa w Tursku

17 września Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej w Kaczkowie oraz opiekunowie: dyrektor placówki – Karol Olender i p. Kazimiera Winnicka udali się do Szkoły Podstawowej w Tursku.

“Najpierw uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. w intencji żołnierzy Armii Krajowej w kolejną rocznicę udanego zrzutu broni dla walczących Polaków.” – można się dowiedzieć od uczniów podstawówki z Kaczkowa.

Następnie złożona została wiązanka kwiatów przy Tablicy Pamiątkowej znajdującej się przy Kościele. Na część artystyczną uczniowie wraz z opiekunami udali się do pobliskiej sali wiejskiej, gdzie ich koledzy ze Szkoły Podstawowej w Tursku zaprezentowali okolicznościową akademię, a na zakończenie odtańczyli poloneza.

Po poczęstunku i licznych spotkaniach w miejscu zrzutu broni zostały zostawione pamiątkowe znicze.

 

źródło: spkaczkowo.superszkolna.pl

Problem dzieci z Dużej Kłody – aktualizacja

Dzieci z Dużej Kłody od wielu lat są pokrzywdzone, jeśli chodzi o dojazdy do Szkoły Podstawowej. Sytuacja poprawiła się dziesięć lat temu,  gdy radny Waldemar Szewczyk wywalczył dowozy dla uczniów podstawówki ze swojego obwodu. W tym roku problem wrócił i dotyczy szczególnie tzw. “młodszej młodzieży”, czyli uczniów od klasy czwartej wzwyż.

Droga do szkoły nie jest zbyt daleka, ale wiąże się ze stresem rodziców. “Przejście przez ruchliwe skrzyżowanie z drogą krajową numer 5 jest dla dzieci niebezpieczne i stresujące”.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z UMiG w Rydzynie oraz MZK.

Poniżej zamieszczamy ich stanowiska:

Jacek Domagała z MZK informuje, że w tej sprawie prowadził tylko rozmowę telefoniczną z p. Marcinem Szarganem Sekretarzem UMiG Rydzyna.

“Podczas tej rozmowy zapewniłem p. sekretarza, że sprawdzimy punktualność kursu linii nr 12 o godz. 6:55 z Leszna i jeżeli  sytuacja pozwoli na taką zmianę, czyli przyspieszenie odjazdu z Kłody z 7:50 na 7:45 to wprowadzimy poprawkę do rozkładu jazdy od dnia 1 października br.”

Marcin Szargan z Urzędu Miasta i Gminy wypowiedział się, że do szkoły dowożone będą dzieci z Dużej Kłody od klasy pierwszej do piątej.

Król Żniwny KBS w Rydzynie

10 września 2017 roku odbyło się strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rydzynie. Bracia rywalizowali również o takie trofea jak Tarczę Dożynkową 2017, Tarczę Zabytków Rydzyny nr 1, Nagrody i Kura.
Główną nagrodę i tytuł Króla Żniwnego 2017 wywalczył brat Grzegorz Gindera a jego rycerzami zostali bracia Andrzej Kuźma i Leszek Dulat.
Najlepszym strzelcem do tarczy Dożynkowej 2017 okazał się brat Mateusz Głowacz, pozostałe miejsca zajęli bracia Grzegorz Gindera i Leszek Dulat.
Tarczę Zabytków Rydzyny nr 1 wywalczył brat Mateusz Głowacz, pozostałe miejsca zajęli bracia Andrzej Kuźma i Grzegorz Gindera.
Nagrody rzeczowe wywalczyli bracia Andrzej Kuźma, Głowacz Mateusz i Leszek Dulat
Kura ustrzelił brat Andrzej Kuźma, do czego walnie przyczynili się bracia Marian Banasik i Głowacz Zygmunt.
tekst i zdjęcia : Leszek Dulat

Utwardzą łącznik

W tym tygodniu rozpoczęto modernizację ścieżki prowadzącej z ulicy Łąkowej na ulicę Tylną w Rydzynie. Modernizacja polega na zmianie nawierzchni z nieutwardzonej(udeptana ziemia) na nawierzchnie wykonaną z kostki – wyjaśnia nam radny Bonifacy Skrzypczak.
Wykonanie nowej nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu przy przepompowni będzie ostatnim etapem związanym z przebudową ulicy Łąkowej.
Całość prac zostanie wykonana przez pracowników UMiG Rydzyna, natomiast Zarząd Samorządu Mieszkańców Rydzyny podjął jednomyślnie decyzje o przekazaniu części swoich środków z tzw. ”funduszu sołeckiego„ ( obywatelskiego ) na wsparcie UMiG Rydzyna przy zakupie materiałów do wykonania ścieżki.

Puchar Burmistrza dla MKTS-u Opalenica

Tenisiści stołowi MKTS-u Opalenica zwyciężyli w sobotnie popołudnie w Drużynowym turnieju o Puchar Burmistrza Rydzyny Kornela Malcherka. Drugie miejsce zajął Wamet Dąbcze I, trzecie Junior Leszno a czwarte Wamet Dąbcze II.

Opaleniczanie byli zdecydowanie najlepszą ekipą drużynowej rywalizacji w Dąbczu. Ekipa Krzysztofa Tomczaka pokonała Junior Leszno 6:3, Wamet Dąbcze I 6:1 oraz Wamet Dąbcze II 6:0.

Wyniki:

Wamet Dąbcze I – Wamet Dąbcze II 6:1
[stół 1] Mateusz Przybył – Mateusz Zakrzewski 3:0
[stół 2] Krzysztof Mrozek – Bartek Adamczak 3:0
[stół 1] Denis Bolewicz – Miłosz Matusik 3:0
[stół 2] Mieszko Przybył – Anndrzej Hubert 3:2
[stół 1] Mat. Przybył/Bolewicz – Matusik/Zakrzewski 2:3
[stół 2] Mie. Przybył/Mrozek – Hubert/Adamczak 3:0
[stół 1] Mateusz Przybył – Miłosz Matusik 3:0

MKTS Opalenica – Junior Leszno 6:3
[stół 1] Marek Podobiński – Rafał Osięgłowski 3:1
[stół 2] Mateusz Krawczyk – Mateusz Gimziński 3:2
[stół 1] Paweł Żarski – Dawid Jóźwiak 1:3
[stół 2] Krzysztof Tomczak – Maciej Knoski 1:3
[stół 1] Krawczyk/Tomczak – Gimziński/Knoski 3:1
[stół 2] Podobiński/Żarski – Osięgłowski/Jóźwiak 3:0
[stół 1] Marek Podobiński – Dawid Jóźwiak 3:0
[stół 2] Mateusz Krawczyk – Maciej Knoski 0:3
[stół 1] Paweł Żarski – Rafał Osięgłowski 3:0

MKTS Opalenica – Wamet Dąbcze I 6:1
[stół 1] Mateusz Krawczyk – Mateusz Przybył 3:1
[stół 2] Marek Podobiński – Mieszko Przybył 3:1
[stół 1] Paweł Żarski – Denis Bolewicz 0:3
[stół 2] Krzysztof Tomczak – Krzysztof Mrozek 3:2
[stół 1] Żarski/Tomczak – Mat. Przybył/Bolewicz 3:1
[stół 2] Krawczyk/Podobiński – Mie. Przybył/Mrozek 3:1
[stół 1] Mateusz Krawczyk – Denis Bolewicz 3:2

Junior Leszno – Wamet Dąbcze II 6:3
[stół 1] Maciej Knoski – Andrzej Hubert 3:1
[stół 2] Rafał Osięgłowski – Bartek Adamczak 3:0
[stół 1] Dawid Jóźwiak – Mateusz Zakrzewski 3:2
[stół 2] Mateusz Gimziński – Miłosz Matusik 0:3 (walkower)
[stół 1] Knoski/Jóźwiak – Matusik/Zakrzewski 0:3
[stół 2] Osięgłowski/Gimziński – Hubert/Adamczak 0:3 (walkower)
[stół 1] Maciej Knoski – Mateusz Zakrzewski 3:0
[stół 2] Rafał Osięgłowski – Miłosz Matusik 3:1
[stół 1] Dawid Jóźwiak – Andrzej Hubert 3:1

MKTS Opalenica – Wamet Dąbcze II 6:0
[stół 1] Mateusz Krawczyk – Adrzej Hubert 3:1
[stół 2] Marek Podobiński – Mateusz Zakrzewski 3:0
[stół 1] Krzysztof Tomczak – Bartek Adamczak 3:0
[stół 2] Paweł Żarski – Miłosz Matusik 3:1
[stół 1] Podobiński/Żarski – Hubert/Adamczak 3:1
[stół 2] Krawczyk/Tomczak – Zakrzewski/Matusik 3:1

Wamet Dąbcze I – Junior Leszno 6:2
[stół 1] Mateusz Przybył – Rafał Osięgłowski 3:2
[stół 2] Krzysztof Mrozek – Dawid Jóźwiak 3:0
[stół 1] Denis Bolewicz – Maciej Knoski 2:3
[stół 2] Mieszko Przybył – Mateusz Gimziński 3:0
[stół 1] Bolewicz/Mat. Przybył – Jóźwiak/Knoski 2:3
[stół 2] Mie. Przybył/Mrozek – Gimziński/Osięgłowski 3:0 (walkower)
[stół 1] Mateusz Przybył – Maciej Knoski 3:2
[stół 2] Krzysztof Mrozek – Mateusz Gimziński 3:0 (walkower)

Poszukiwany bibliotekarz do Biblioteki Publicznej w Rydzynie

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Rydzynie zatrudni pracownika na stanowisko młodszy bibliotekarz.

Obowiązki:

 • udostępnianie zbiorów,
 • skontrum księgozbioru, porządkowanie i opracowywanie zbiorów,
 • prowadzenie i gromadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • organizowanie imprez czytelniczych, kulturalnych i lekcji bibliotecznych,
 • promocja czytelnictwa oraz biblioteki,
 • współpraca środowiskowa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane bibliotekarskie/humanistyczne;
 • wykształcenie średnie oraz 2 lata stażu pracy w bibliotece na stanowisku merytorycznym;
 • predyspozycje do pracy z młodzieżą,
 • zainteresowania szeroko rozumianą kulturą (literatura, sztuka, muzyka),
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i pracy w zespole,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista; inwencja i pomysłowość,
 • biegła obsługa komputera
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty: życiorys – curriculum vitae, list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1182).

Dokumenty aplikacyjne do 22 września 2017r. należy złożyć w siedzibie firmy od 8.00-15.00

lub przesłać na adres:

RYDZYŃSKI OŚRODEK KULTURY , UL.RYNEK 7, 64-130 RYDZYNA z dopiskiem rekrutacja

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Czytali “Wesele” w Rydzynie

O godzinie 11.00 na Rynku uczniowie klasy twórczej zaprezentowali przed publicznością fragmenty “Wesela” Wyspiańskiego. Wszystko w ramach VI Narodowego Czytania.

Lektura na tegoroczną edycję została wybrana zimą. Andrzej Duda, ogłaszając wyniki, zachęcał do włączenia się w akcję: (…) warto po raz kolejny, mam nadzieję – bo jestem przekonany, że każdy już czytał w swoim życiu Wesele ‒ tę piękną pozycję naszej literatury przeczytać. Przeczytać ją razem, przypomnieć sobie te niezwykle ważne dla naszej historii, dla naszej kultury, dla właśnie fundamentów tego, co nazywamy polskością, te niezwykle ciekawe wersy dramatu, arcydramatu Stanisława Wyspiańskiego.

Uczniowie rydzyńskiego gimnazjum zaangażowali się w akcję. Dramat pozwala na podział na rolę, co ułatwia zbiorowe czytanie książki. “Wesele” zachwyca bogactwem odniesień do ówczesnej sytuacji, w jakiej znajdował się naród polski.

Wesele Lucjana Rydla (Pana Młodego) z chłopką Jadwigą Mikołajczykówką, chłopomania i elementy ludowe były świetną okazją do zaprezentowania się miejscowego zespołu “Moraczewo”.

Zapraszamy do oglądania zdjęć i filmu z wydarzenia:

 

 

 

Ścieki i nawozy zanieczyściły Rów Polski

Leszczyński oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu sprawdził stan wody w Rowie Polskim. Pobrane próbki wykazały, że w wodzie przekroczona została zawartość biogenów przy jednoczesnym braku tlenu.

Co to oznacza w praktyce? Woda została zanieczyszczona ściekami komunalnymi.

“Przyczyną pogorszenia się stanu jakości wód mogły być zarówno zrzuty ścieków z lokalnych oczyszczalni, jak i zdarzenia naturalne” – wyjaśnia WIOS.

Dożynki w Tarnowej Łące

Kolejny weekend w naszej gminie okazał się imprezowy. Zakończone żniwa oznaczają dożynki. W Tarnowej Łące także odbyła się impreza, podczas której rolnicy (i nie tylko) spędzili czas na zabawie.

25 sierpnia dopisała pogoda. Nie było ani za zimno, ani za ciepło. Ot, idealnie na imprezę.

Bawili się wszyscy. Atrakcje zostały przygotowane zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Zapraszamy do oglądania wideo i fotorelacji z wydarzenia.

Ostatni taki piątek w te wakacje!

25 sierpnia w Rydzynie odbył się ostatni w tym roku “Taneczny piątek”.  Tym razem publiczność do tańca zagrzewał zespół Emaro. Dzieci, które pojawiły się z rodzicami na Rynku, mogły pobawić się na dmuchańcach. Była to niespodzianka, przygotowana przez burmistrza.

Impreza rozpoczęła się o 18.00 i trwała do późnego wieczora. W tym czasie goście mogli pobawić się przy tanecznej muzyce, odpocząć przy stolikach oraz spędzić czas w towarzystwie znajomych.

Oprócz tego – goście mogli podziwiać pokaz tanecznego zespołu Wenus oraz skosztować wyrobów firmy SmakMAK .

Niestety, to ostatnia piątkowa zabawa w te wakacje.

Zapraszamy do oglądania wideo i fotorelacji z wydarzenia.

 

Urząd twierdzi, że most na “Kasztanówce” jest bezpieczny

Stan mostu na Alei Kasztanowej niepokoi mieszkańców, zważywszy że deski sprawiają wrażenie spróchniałych, a pomiędzy nimi znajdują się luki.

Dodatkowym problemem są śmieci, które znajdują się w okolicy mostu.

Udało nam się uzyskać stanowisko Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna. Oficjalnie: “stan mostu na Alei Kasztanowej jest w chwili obecnej przystosowany tylko i wyłącznie do ruchu pieszego oraz rowerowego. Tylko takie rozwiązanie daje możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu. Stan mostu jest stale monitorowany i w chwili obecnej nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia tego miejsca”.

Urzędnicy przypomnieli również o planowanej przebudowie mostu.  Urząd Miasta i Gminy Rydzyna opracował dokumentację projektową oraz uzyskał stosowne pozwolenia konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę.

Przebudowa mostu zaplanowana zostanie w budżecie na 2018 rok.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej

Mieszkańcy mogą uczestniczyć nie tylko w Sesjach Rady Miasta, ale również w Komisjach. Odbywają się one w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna. Zachęcamy do skorzystania z możliwości zobaczenia, jak wygląda praca radnych i Urzędu.

 

Informacja na temat posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

W sierpniu wyjazdowe posiedzenie Komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, rodziny i młodzieży odbędzie 25 sierpnia (w najbliższy piątek) o godzinie 9.00. Tematem posiedzenia będzie wizytowanie placówek oświatowych pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego 2017/2018.

We wrześniu posiedzenia poszczególnych Komisji odbędą się na sali narad .

Poniżej szczegółowa informacja, dotycząca terminów:

 • posiedzenie Komisji rewizyjnej – 01 września 2017r. (piątek) godz. 14.30.

Tematem posiedzenia będzie analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za i półrocze 2017r. oraz analiza dochodów ze sprzedaży gruntów gminnych, a także informacja o zakupie gruntów na rzecz Gminy w i półroczu 2017 r.

 • posiedzenie Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, budownictwa i gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego – 08 września 2017r. (piątek) godz. 14.00.

Tematem posiedzenia będzie analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017r. oraz informacja o realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rydzyna.

 • wspólne posiedzenie komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i współpracy z zagranicą oraz komisji oświaty , kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, rodziny i młodzieży – 11 września 2017r. (poniedziałek ) godz. 13.00.

Tematem posiedzenia będzie analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2017r.

źródło: bip2-rydzyna

Plama oleju od Kłody do Moraczewa

Plamy oleju to częsty problem na drogach, z którym muszą mierzyć się strażacy.

23 sierpnia około 22:40 OSP Rydzyna i PSP Leszno otrzymały zgłoszenie i udały się na drogę, prowadzącą z Kłody do Moraczewa.

Na całym odcinku znajdowała się plama oleju, której usuwanie trwało do późnych godzin nocnych.

 

 

R-TEAM w Przybyszewie

20 lipca odbyły się kolejne zawody z cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej, tym razem w Przybyszewie.

Trasa nie była bardzo wymagająca, ale nie była też najprostsza. Płaskie odcinki stanowiły większość trzydziestodwukilometrowej trasy.

Zawodnicy R-Teamu wjechali na metę zadowoleni.
Dwóch z nich znalazło się w okolicach miejsca 20. (14 i 21)
Rowerzyści wystartowali również w dystansach Junior i Młodzik, tam niestety zabrakło nam szczęścia by wejść na pudło.

Po wyścigu wdarło się małe nieporozumienie i oznaczyło zawodnika  R-Teamu na 2 miejscu w kategorii M4. Zdobył on 1 miejsce, a sprawa została już wyjaśniona.

źródło: facebook.com/RteamRydzyna

Dożynki parafialne w Kaczkowie

20 sierpnia odbyły się uroczystości dożynkowe w Kaczkowie. Święto plonów rozpoczęła msza święta w intencji rolników. Następnie barwny korowodów udał się na miejsce imprezy.

Po uroczystościach w kościele, odbyły się obrzędy dożynkowe i występy artystyczne.

Zapraszamy do oglądania video i fotorelacji z wydarzenia.