Archiwa tagu: sesja powiat

Starosta Jarosław Wawrzyniak przedstawia historię powiatu

X Sesja rady powiatu miała wyjątkowo uroczysty charakter. 100 lat temu , dokładnie1 czerwca 1919 roku, w Osiecznej, w tzw. domu św. Józefa rozpoczął urzędowanie pierwszy polski starosta powiatu leszczyńskiego Tadeusz Sobeski.

W tym roku 31 Maja do Osiecznej przyjechali radni, którzy spotkali się na sesji, podczas której wspominano stulecie utworzenie leszczyńskiej administracji.

„Dziś obchodzimy setną rocznicę utworzenia polskiego powiatu, polskiej administracji powiatowej” – powiedział nam starosta. ” 1 czerwca 1919 roku zaczął urzędować pierwszy polski starosta powiatu leszczyńskiego Tadeusz Sobeski. Ta administracja urzędowała do przejęcia Leszna. Przypomnę to, że było to 17 stycznia 1920 roku. Wojska polskie wkroczyły do Leszna, Leszno opuścili Niemcy i następnego dnia, dokładnie 18 stycznia, gen. Dowbor- Muśnicki i wojewoda Celichowski uroczyście przekazali władzę staroście Sobeskiego. Ponad pół roku starosta zarządzał powiatem z Osiecznej, później powiat został przeniesiony do Leszna. (…) Był to trudny czas. Tu wtedy kwaterowały oddziały powstańcze, które walczyły na przedmieściach Osiecznej praktycznie do lata, do lipca, nawet do sierpnia 1919 roku”.

Dzisiaj goście spotkali się na uroczystej radzie w pięknym osieckim zamku. Podczas wydarzenia wspomniano historię powstania powiatu i przybliżono sylwetki polskich włodarzy.

Swoje „pięć minut” miał także Chór Męski im. Karola Kurpińskiego, który podczas spotkania otrzymał wyróżnienie.

 

VIII Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego oglądaj na żywo

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 28 marca br. VIII sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji w dniu 28 lutego 2019 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w roku 2018.

7. Informacja o przeznaczeniu środków PFRON na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na kadencję 2019-2021. (DRUK NR 52)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Powiatu Leszczyńskiego spółkom wodnym lub ich związkom, trybu postępowania w sprawie  udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia. (DRUK NR 53)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. (DRUK NR 54)

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo” w ramach naboru wniosków na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (DRUK NR 55)

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4769 P na odcinku do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno od wiaduktu w m. Smyczyna ” w ramach naboru wniosków na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o      Funduszu Dróg Samorządowych (DRUK NR 56)

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie obrad.

VI sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego – zapraszamy

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 31 stycznia br. VI sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji w dniu 16 stycznia 2019 roku.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu

Leszczyńskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz

sposobu jej rozliczenia. (DRUK NR 36)

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w

2018 roku. (DRUK NR 37)

8. Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie oceny

działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. (DRUK NR 38)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Leszczyńskiego na lata 2019-2022. (DRUK NR 39)

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad.

IV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – zapraszamy

IV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad

 

Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Dyrektora Zamku w Rydzynie o kierunkach i zamierzeniach pracy w 2019 roku, z uwzględnieniem obszarów współpracy z samorządem gminy.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie::
 • określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Rydzyna oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – druk nr 39,
 • zmiany Uchwały Nr X/66/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw – druk nr 40,
 • przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi – druk nr 41,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2019 rok – druk nr 42,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 43,
 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Rydzyny oraz planów pracy Komisji – druk nr 44.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 29.01.2019r. o godz. 15:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

II sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego – przyjdź, zobacz

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na wtorek 11 grudnia br. II sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie na pl. Kościuszki 4b.

Proponowany przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Informacja nt. porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z I Sesji w dniu 22 listopada 2018 roku

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości diet dla radnych powiatu oraz zasad delegowania i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym powiatu (DRUK NR 19)

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów ( DRUK NR 20)

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej , dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku ( DRUK NR 21)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (DRUK NR 22)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 (DRUK NR 23)

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych

12. Wolne głosy i wnioski

13. Zakończenie obrad

Projekty uchwał Rady Powiatu Leszczyńskiego

Nowi Zasłużeni dla Powiatu Leszczyńskiego

Rada Powiatu Leszczyńskiego na XLVII swej sesji obradowała w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice. Podczas sesji wyróżnieniami „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego” uhonorowano nadleśniczego Ryszarda Łopusiewicza oraz Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic.

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał wyjazdową sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego we Włoszakowicach, by z wiceprzewodniczącą Haliną Florek i starostą Jarosławem Wawrzyniakiem wręczyć przyznane w lipcu br. wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego” osobie i instytucji związanym z tą gminą.

Rada Powiatu Leszczyńskiego uhonorowała wyróżnieniem „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego” Ryszarda Łopusiewicza, nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice. W nadleśnictwie tym pracuje od 1987 r., początkowo jako zastępca nadleśniczego, a od 1991 r. jako nadleśniczy. Każdego roku pomiędzy starostą leszczyńskim, a nadleśniczym Nadleśnictwa Włoszakowice podpisywane są porozumienia dotyczące wykonywania w imieniu starosty zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną. Ryszard Łopusiewicz w trakcie swojej wieloletniej pracy był zaangażowany w realizację wielu zadań gospodarki leśnej oraz promocję i działania w zakresie ochrony środowiska. Był m.in. inicjatorem powstania Ośrodka Edukacji Leśnej „Zaskroniec” w Koczurach, gdzie uczniowie mogą zwiedzać ścieżkę przyrodniczo-leśną oraz zapoznać się z „Ochronką dla zwierząt”. W ośrodkach edukacyjnych nadleśnictwa w ramach programu „Zielona szkoła” w zajęciach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z powiatu leszczyńskiego.

Wyróżnienie „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego” otrzymało także Towarzystwa Muzyczne im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic. Głównym celem powstałego w 1976 r. towarzystwa jest upowszechnianie kultury muzycznej, głównie twórczości Karola Kurpińskiego. Organizuje Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego – Akademicki Konkurs Klarnetowy, Konkurs Polonezów, Konkurs Pieśni i Arii. Co roku w rocznicę śmierci odbywają się koncerty ku czci kompozytora. Towarzystwo sprawuje opiekę nad istniejącą przy Gminnym Ośrodku Kultury Izbą Pamięci Karola Kurpińskiego. Towarzystwo Muzyczne współorganizuje liczne imprezy artystyczne dla mieszkańców gminy, powiatu leszczyńskiego i członków gminnych zespołów śpiewaczych, na które zaprasza muzyków z kraju i zagranicy. Wyróżnienie odebrał prezes Stanisław Waligóra, wójt Gminy Włoszakowice.

Rada Powiatu Leszczyńskiego na sesji podjęła sześć uchwał. Najważniejsza z nich to nowy statut powiatu, który wejdzie w życie w nowej kadencji samorządu. Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4804P (ul. Poniatowskiego) oraz drogi powiatowej nr 4805P (ul. Kościuszki) w Rydzynie. Zgodnie z ustaleniami z władzami Rydzyny, po wykonanej już przebudowie obie ulice mają od 2019 r. przejść w zarząd gminy. Radni m.in. udzielili także pomocy finansowej gminie Włoszakowice (na zakup namiotu ratowniczego dla OSP Włoszakowice) i znowelizowali tegoroczny budżet.

źródło: powiat-leszczynski.pl