Archiwa tagu: wody polskie

Czy będą kosze nad zalewem? I kto zapłaci za wywóz?

W marcu pisaliśmy, że gmina Rydzyna nie zamontuje koszy wokół zalewu i nie będzie płacić za ich wywóz.

W związku ze złożoną interpelacja przez radnego Bonifacego Skrzypczaka na VI sesji Rady Miejskiej Rydzyny w dniu 25 marca 2019, ta sytuacja może ulec zmianie. W odpowiedzi burmistrza możemy przeczytać, że w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie zbiornika w dniu 12 marca zostało złożone pismo do zarządcy. Z którego wynika iż gmina Rydzyna zobowiązuje się do zakupu i zamontowania 6 koszy na śmieci w miejscach wskazanych przez zarządce PGW Wody Polskie a ich opróżnianie zgodnie z prawem będzie należało do zarządcy terenu.

W odpowiedzi PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni, Małgorzata Walczak proponuje rozstawienie koszy na ogólnie dostępnych parkingach, które głównie służą przebywającym na terenie wyznaczonym jako kompleks sportowy, siłownia na świeżym powietrzu administrowanym przez gminę Rydzyna. Jednocześnie informuje, że nie będzie ich opróżniać i utrzymywać w czystości pojemników na śmieci.

Zdaniem Pani Dyrektor zadaniem Wód Polskich jest eksploatacja zbiornika pod względem gospodarki wodnej, a nie rekreacji zbiornika.

Jednocześnie pojawiła się informacja, że zarząd zlewni planuje rozstawienie 23 koszy przy każdej ławeczce na koronie zbiornika.

Na podstawie tej wypowiedzi możemy wnioskować, że opróżnią 23 kosze na koronie zbiornika, a 6 kolejnych już nie.

Poniżej pisma Gminy Rydzyna oraz Wód Polskich

 

RZGW w Poznaniu o funkcjonowaniu PGW Wody polskie

W związku z powołaniem z dniem 1 stycznia br. nowego organu pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z zapytaniem o odpowiedź na nurtujące rolników pytania takie jak.: gdzie, w Wielkopolsce można zgłaszać problemy z podtopieniami, oraz jakie koszty rolnicy będą ponosić z tytułu opłat za rolnicze i bytowe korzystanie z wód.

 

W dniu 12 marca 2018 r wpłynęło pismo znak PO.DU.022.32.2018.GHG od Z-cy Dyrektora RZGW w Poznaniu – Pani Grażyny Husak-Górnej następującej treści:

 

W związku z powołaniem z dniem 1 stycznia br. nowego organu pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z zapytaniem o odpowiedź na nurtujące rolników pytania takie jak.: gdzie, w Wielkopolsce można zgłaszać problemy z podtopieniami, oraz jakie koszty rolnicy będą ponosić z tytułu opłat za rolnicze i bytowe korzystanie z wód.

W dniu 12 marca 2018 r wpłynęło pismo znak PO.DU.022.32.2018.GHG od Z-cy Dyrektora RZGW w Poznaniu – Pani Grażyny Husak-Górnej następującej treści:

„Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy Prawo wodne prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych z włączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Zgodnie z zapisami ustawy właściciel wód utrzymuje wody z uwzględnieniem konieczności osiągnięcia celów środowiskowych. Utrzymanie wód ma na celu: m.in. ochronę przed powodzią lub usuwanie skutków powodzi, zapewnienie spływu lodu i przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych, zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych drogach wodnych, itp. I jest realizowane między innymi poprzez:

 • wykaszanie roślin z dna i brzegów cieków
 • usuwanie drzew i krzewów porastających dno i brzegi cieków
 • usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód, usuwanie namułów i rumoszu
 • usuwanie tam bobrowych.

W odniesieniu do urządzeń melioracji wodnych ustawa stanowi, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia podtopień należy zgłaszać te zdarzenia do właściciela, a w przypadku urządzeń wodnych (np. rowów) do właściciela urządzeń wodnych, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo wodne nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje właściwy miejscowo starosta.

W kwestii opłat informuję, że opłaty za usługi wodne uiszcza się za:

 1. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 3. odprowadzanie do wód:
  • wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej lub systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  • wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast,
 4. pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
 5. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów.

Opłata za usługi wodne składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości pobranych wód.

Zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy Prawo wodne opłaty stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntowi upraw oraz na potrzeby chowu i hodowli ryb.

Natomiast opłacie zmiennej podlega pobór do celów rolniczych wód podziemnych i powierzchniowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludności i zwierząt gospodarskich w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód oraz rolniczych i leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranych za pomocą urządzeń pompowych.

Informuję, że jednostkowe stawki opłat określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U z 2017 r, poz. 2502).

Informacyjnie podaję, ze jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty zmiennej wynoszą:

 • do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludności i zwierząt gospodarskich w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
  • 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych
  • 0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych
 • do celów rolniczych i leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranych za pomocą urządzeń pompowych – 0,05 zł za 1 m3 pobranych pobór wód podziemnych.

Aktualnie w Wielkopolsce funkcjonują następujące zlewnie: do pobrania

(-) E. Bryl

źródło: wir.org.pl

Prawo wodne – nowa ustawa

Wprowadzenie nowego Prawa wodnego było niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec UE.

Nowa ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. . Zobowiązuje ona do korzystania z zasobów wodnych z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, a także działając w taki sposób, aby nie dopuszczać do wystąpienia jakiegokolwiek pogorszenia ekologicznych funkcji wód.
Jak podaje KRIR, według resortu środowiska sporządzenie planu przeciwdziałania skutkom suszy wymaga kompleksowej analizy możliwości powiększenia zasobów dyspozycyjnych wód, przedstawienia propozycji budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, sformułowania propozycji zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji oraz określeniu katalogu działań służących ograniczeniu skutków suszy. Obecnie zostały przygotowane takie plany dla regionów wodnych.

W październiku 2017 r. została wykonana metodyka opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy. W metodyce zaproponowano szereg działań, których celem jest przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy. Są to m.in.
 1.  Kreowanie świadomości rolników w zakresie możliwości tworzenia retencji na obszarach rolnych oraz propagowanie działań zmniejszających straty w rolnictwie podczas suszy. Działanie polega na propagowaniu działań wspierających zwiększanie retencji na obszarach rolniczych.
 2. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych dla społeczeństwa o przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania im. Działanie obejmuje programy edukacyjne i kampanie skierowane do różnych grup społecznych, w podziale na wiek, miejsce zamieszkania oraz potrzeby różnych użytkowników wód.
 3.  Wypracowanie metod wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami suszy. Działanie ma na celu stworzenie skutecznych metod wsparcia (rzeczowego i finansowego) dla poszkodowanych skutkami suszy oraz opracowanie systemu szacowania strat. Obejmuje ono działania doradczo-informacyjne dla poszkodowanych oraz jednostek udzielających wsparcia poszkodowanym.
 4. Opracowanie reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób umożliwiający wykorzystanie tych zasobów w okresie suszy. Celem działania jest stworzenie jasnych wytycznych dla sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób umożliwiający skuteczne zarządzanie tymi zasobami wodnymi, nie tylko w okresie wezbrań ale także w okresie suszy, z uwzględnieniem priorytetyzacji użytkowników na danym obszarze.
 5.  Opracowanie wytycznych do racjonalnego zużycia wody w rolnictwie. Działanie ma na celu racjonalizację zużycia wody w rolnictwie tj. zużycie, które całkowicłe zaspokaja potrzeby bez zbędnych strat. Do takich działań należą przede wszystkim: oszczędne gospodarowanie wodą (ograniczenie parowania, stosowanie sprawniejszych urządzeń wodociągowych i systemów przesyłu wody), lepsze zarządzanie zapotrzebowaniem na wodę oraz sprawny i wiarygodny system monitoringu.
 6.  Zwiększenie retencji na obszarach rolniczych. Działanie polega na spowolnieniu lub zatrzymaniu odpływu z małych zlewni na obszarach użytkowanych rolniczo. Działanie obejmuje zabiegi agrotechniczne, które poprawiają strukturę gleby i zmniejszają parowanie, stosowanie odpowiedniego nawożenia roślin oraz stosowanie bezorkowego systemu uprawy. Dodatkowo, działanie to obejmuje także usługi ekosystemów na terenach użytkowanych rolniczo, głównie tworzenie zadrzewień śródpolnych poprawiających retencyjność na obszarach rolniczych.
 7.  Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie ksztaltowania/zwiększania sztucznej retencji. Jako retencję sztuczną należy rozumieć: sztuczne zbiorniki wodne oraz stawy rybne. Retencja sztuczna zakłada możliwość retencji sterowanej, która umożliwia kontrolę obiegu wody. Działanie to polega na zwiekszeniu retencji sztucznej na obszarach, na których nie jest możliwe zastosowanie działań korzystniejszych z punktu widzenia środowiskowego. Obejmuje ono działania techniczne związane z budową obiektów hydrotechnicznych zwiększających i kształtujących sztuczną retencję.
 8. Budowa lub rozbudowa systemów melioracyjnych nawadniających lub nawadniająco-odwadniających oraz przebudowa systemów odwadniających na nawadniająco-odwadniające. Działanie ma na celu przekształcenie istniejących systemów melioracyjnych, które pełnią tylko funkcje odwadniającą na takie systemy, które będą wspierać działania bieżące w sytuacji wystąpienia suszy rolniczej.
 9.  Wykorzystanie zasobów wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do spożycia w rejonach o ograniczonych zasobach wód powierzchniowych z ujęć istniejących. Działanie ma na celu wykorzystanie alternatywnych ujęć dla zabezpieczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wykorzystaniem wód podziemnych. Działanie dedykowane jest regionom ze znacznym spływem wód powierzchniowych, które w sytuacji wystąpienia suszy nie będą posiadały wystarczających zasobów do zaspokojenia tego celu.
źródło: wiescirolnicze.pl