Archiwa tagu: wsparcie

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
o g ł a s z a

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.:
– gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
– chronionych nazw pochodzenia;
– chronionych oznaczeń geograficznych;
– rolnictwa ekologicznego;
– ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.
Termin składania wniosków: od 27 listopada 2018 r. do 28 grudnia 2018 r.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT Poznań
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
(61) 856-06-01

Tryb: wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1195 z późn. zm.).

Piotr Serafin
p.o. Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa

 

źródło: rydzyna.pl

wróć

Susza 2018. 800 mln zł pomocy dla rolników

Susza rolnicza dotknęła w 2018 roku prawie 83% wszystkich gmin w Polsce. Rada Ministrów przyjęła “uchwałę suszową”.

Zgodnie z najnowszymi danymi zebranymi przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski – w 82,97 % gmin kraju na powierzchni 63,14 % gruntów ornych. To nie wszystko. W ostatnim czasie na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne. Rolnicy są w trudniej sytuacji.

Rolnicy, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku suszy, mają dostać nawet 1 tys. zł do każdego hektara gruntów, na których pojawiły się straty.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przełożył Radzie Ministrów dokument, który zakłada przeznaczenie prawie 800 mln zł na pomoc suszową (uchwała w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich będzie udzielania w 2018 r. w formie:

  • dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (dotacje będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy),

 

  • dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

 

  • spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zaprzestali ich produkcji).

 

  • Zasięg występowania suszy w Polsce 2018
    Zasięg występowania suszy w Polsce 2018

     

Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego:

– 25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji,

– 60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców,

– 697 mln na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30 proc. upraw rolnych,

– 17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie będzie obowiązywać po14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

źródło: wiescirolnicze.pl