Zasady naboru uczniów do SP w Dąbczu

Przypomnienie zasad naboru uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu na rok szkolny 2020/21.

I. Zasady ogólne Do klasy pierwszej przyjmuje się:

1. z urzędu dzieci 7-letnie urodzone od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje Dąbcze ( bez ulic objętych obwodem szkolnym Szkoły Podstawowej w Rydzynie), Maruszewo, Nową Wieś, Przybiń, Tworzanice i Tworzanki na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów;

2. na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

II. Procedura przyjmowania dzieci do szkoły

1. Nabór dzieci do klas pierwszych prowadzony jest od 23 marca 2020 r. do 03 kwietnia 2020 r.

2. Kartę zgłoszenia do szkoły dziecka 7-letniego z obwodu szkoły można pobrać ze strony internetowej szkoły.

3. Wniosek o przyjęcie do szkoły dzieci spoza obwodu szkoły można pobrać ze strony internetowej szkoły.

4. W związku z zmienioną formą pracy szkoły rodzice pragnący zapisać swoje dzieci do klasy I winni przesyłać na adres sp.dabcze@ir-tel.pl informację, o zgłoszeniu swojego dziecka do szkoły w Dąbczu. Można także zeskanować i przesłać w/w dokumenty.

5. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia lub wniosek o przyjecie do szkoły dziecka spoza obwodu wraz z dołączoną kopią skróconego aktu urodzenia dziecka oraz, w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły, dokumentami uprawniającymi do uzyskania dodatkowych punktów w trakcie naboru w formie papierowej można będzie dostarczyć do sekretariatu szkoły po rozpoczęciu normalnej pracy szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*