III Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - zapraszamy

III Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - zapraszamy

Już dziś zapraszamy na  kolejną Sesję Radę Miejskiej w Rydzynie.  Już III tej kadencji. 

Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2019 – 2029:
 • Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna.
 • Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek.
 • Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu i ich przegłosowanie.
 • Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk nr 24.
 1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok.
 • Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2019r.
 • Odczytanie opinii Komisji stałych Rady.
 • Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.
 • Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie.
 • Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 25.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłodzie pry drodze wojewódzkiej – druk nr 26,
 • zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 27,
 • zmiany Uchwały Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 28,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 – druk nr 29,
 • podwyższenia kryterium dochodowego w celu przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 30,
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 31,
 • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Rydzyna w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 – druk nr 32,
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – druk nr 33,
 • określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie – druk nr 34,
 • ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Rydzyny – druk nr 35,
 • zmiany Uchwały Nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rydzyna – druk nr 36,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok – druk nr 37,
 • bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – druk nr 38.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Sesja odbędzie się w dniu 19.12.2018r. o godz. 12:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

źródło: rydzyna.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Dotacje powiatu dla klubów sportowych

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego przyznał 17 klubom dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Rycerze wygrywają

Rycerze 20 stycznia zmierzyli się z drużyną BC Swiss Krono Żary. Spotkanie na własnym boisku przyniosło zespołowi z Rydzyny kolejne zwycięstwo. Losy meczu rozstrzygnęła IV

Kto szuka roweru?

Na ulicy 1 Maja w Rydzynie ktoś przypiął rower do balustrady i o nim zapomniał. Może ktoś szuka, może zapomniał, gdzie go zostawił. Rower stoi

stat4u