NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ZAMKU SIMP W RYDZYNIE

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ZAMKU SIMP W RYDZYNIE

Komisja do spraw wyłonienia kandydata na Dyrektora Zamku SIMP
w Rydzynie zaprasza do składania zgłoszeń na stanowisko
Dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie

I. Wymagania dotyczące kandydata:

 1. Preferowany wiek – nie więcej niż 55 lat.
 2. Korzysta w pełni z praw publicznych.
 3. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub techniczne.
 5. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
 6. Minimum 5 lat pracy na samodzielnym stanowisku kierowniczym.
 7. Umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi, koordynacji ich działań.
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 9. Znajomość zagadnień z zakresy hotelarstwa, gastronomi, i muzealnictwa.
 10. Umiejętność prowadzenia inwestycji oraz rekonstrukcji obiektów historycznych.
 11. Dyspozycyjność, prawo jazdy kategorii B.
 12. Kreatywność i umiejętność podejmowania decyzji.

II. Opis stanowiska i zakres obowiązków.

 1. Organizacja i koordynacja pracy zespołów: hotelarskiego, gastronomicznego i muzealniczego.
 2. Maksymalizacja przychodów z usług gastronomicznych i bazy noclegowej.
 3. Prowadzenie inwestycji zatwierdzonych przez Zarząd Główny SIMP.
 4. Prowadzenie prac rekonstrukcyjnych sal historycznych.
 5. Kontrola zamówień, kontrola kosztów, raportowanie.
 6. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami, dostawcami i podwykonawcami,
 7. Współpraca z Zarządem Głównym SIMP oraz samorządami lokalnymi.
 8. Przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych.
 9. Zapewnienie właściwej jakości obsługi gości, prowadzonych imprez itp.
 10. Dbanie o pozytywny wizerunek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

III. Zasady zatrudnienia.

 1. Zatrudnienie na okres realizacji programu rozwoju Zamku z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
 2. Wynagrodzenie odpowiadające proponowanemu stanowisku plus premia zależna od wyników ekonomicznych.

IV. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. CV, informacji o dorobku zawodowym; informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.
 2. Koncepcji programu rozwoju w perspektywie 5 lat dla Zamku SIMP w Rydzynie w wersji papierowej.
 3. Poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, wykształcenie oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 4. Oświadczenia, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na zatrudnienie na Dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie.
 7. Oświadczenia kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata/kandydatów i zatwierdzenia kandydata na stanowisko Dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922 j.t.).
 8. Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 9. Informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres mailowy oraz telefon kontaktowy).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe informacje o odbytych stażach i szkoleniach, o dodatkowych uprawnieniach i certyfikatach itp..
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

V. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Zamku SIMP w Rydzynie:
­

 • kserokopia Regulaminu Zamku SIMP w Rydzynie,
  ­
 • schemat organizacyjny Zamku SIMP w Rydzynie,
  ­
 • opis wraz z krótkim rysem historycznym Zamku,
  ­
 • kserokopia sprawozdania finansowego Zamku SIMP w Rydzynie za rok 2015 i 2016,

będą udostępnione do wglądu kandydatom na stanowisko Dyrektora w Zamku SIMP w Rydzynie w sekretariacie Zamku, w godzinach od 10:00 do 14:00, od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora, do ostatniego dnia składania zgłoszeń.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych jest Pani Katarzyna Strzelczyk, specjalista ds. administracyjno-kadrowych, tel. 65 529-50-40 e-mail: kstrzelczyk@zamek-rydzyna.com.pl

VI. Zgłoszenia

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie – nie otwierać” w sekretariacie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14A w dni robocze w godz. 10:15-15:15 lub przesłać listem poleconym na adres 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 A w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko
Dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie – nie otwierać”.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Zarząd Główny SIMP zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

VII. Termin składania zgłoszeń do dnia 5 marca 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu ZG SIMP

Komisja informuje, że kandydat może zostać zaproszony na rozmowę w przedmiocie: (a) kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na
stanowisku dyrektora , z uwzględnieniem przebiegu pracy w podobnych jednostkach, jeżeli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze, (b) umiejętności kontaktowania się w zadeklarowanym języku
obcym, a także (c) koncepcji kandydata co do programu rozwoju Zamku SIMP w Rydzynie.

O terminie i miejscu rozmowy wybrany kandydat lub wybrani kandydaci zostanie/zostaną poinformowany/poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

 

źródło: simp.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Do Spółek Wodnych trafi 2 miliony zł

Do Spółek Wodnych trafi 2 miliony zł ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 6 sierpnia Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę zatwierdzającą podział środków, które trafią do

Rozmowa z Jackiem Kaszubą [VIDEO]

Prezes Jacek Kaszuba w rozmowie dla Sportowego Regionu o zakończonym projekcie 1 ligi w Lesznie i rozpoczęciu projektu 2 liga w Rydzynie. źródło: RegionBasket

Będą edukować i szczepić – umowa podpisana

W UMiG w Rydzynie podpisano umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska z Rydzyny na realizacje świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej określonej w

stat4u