Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie KZGRL

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie KZGRL

W połowie lipca bieżącego roku wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi . Jest to akt prawa miejscowego, który określa szczegółowe zasady  utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 19 gmin będących Członkami Związku.

Poniżej przedstawiamy kilka istotnych zmian wynikających z nowych zapisów, natomiast z pełną treścią Regulaminu mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Zapobieganie powstawaniu odpadów:

Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w Regulaminie.

Wyposażenie nieruchomości i czystość:

Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych i odpadów biodegradowalnych od momentu przebywania na nieruchomości mieszkańców lub pracowników.

Wielkość (max. 360 litrów dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych) i ilość pojemników należy dostosować do objętości odpadów powstających na nieruchomości.

Po stronie właściciela jest także utrzymywanie pojemników i miejsca wokół nich w czystości.

Nieruchomość mieszana

W przypadku nieruchomości mieszanej, czyli takiej, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części niezamieszkałą, odpady komunalne należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach przeznaczonych dla każdej części nieruchomości.

Kolory pojemników:

Odpady biodegradowalne – kolor brązowy (pojemnik należy podpisać wyrazem BIO)

Odpady zmieszane – inny kolor, niż worki do selektywnej zbiórki odpadów i pojemnik na bioodpady.

Oznaczenie pojemników:

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest oznaczenie wszystkich pojemników na odpady w trwały sposób przez umieszczenie w widocznym miejscu adresu nieruchomości, z której pojemnik jest wystawiany. Ponadto:

1) w przypadku nieruchomości mieszanych pojemnik przeznaczony dla części zamieszkałej należy oznaczyć literą „Z”, natomiast pojemnik przeznaczony dla części niezamieszkałej literami „NZ”;

2) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się wiele firm, instytucji itp. pojemnik należy oznaczyć nazwą firmy, instytucji itp.

Nowe odpady objęte obowiązkiem selektywnego zbierania:

1) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

2) odzież i tekstylia.

Powyższe odpady należy przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nowe sposoby pozbywania się odpadów:

1) odpady biodegradowalne:

– przekazanie ich przedsiębiorcy, po uprzednim zebraniu ich w brązowych pojemnikach;

– kompostowanie w przydomowych kompostownikach (dot. nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi);

– przekazanie ich do PSZOK.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne i korzystający z tego tytułu z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie mogą pozbywać się takich odpadów poprzez gromadzenie w pojemniku i przekazywanie ich przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2) odpady wielomateriałowe np. kartoniki po mleku, należy wrzucać do worka/pojemnika w kolorze żółtym przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne, a nie jak dotychczas do worka w kolorze niebieskim na papier.

Kompostowanie odpadów:

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach. Kompostowanie może być prowadzone w pryzmie kompostowej lub w innego rodzaju kompostowniku. W takim przypadku właściciel nieruchomości zwolniony jest z obowiązku posiadania pojemnika do gromadzenia bioodpadów.

Właściciel nieruchomości, który kompostuje bioodpady w kompostowniku zobowiązany jest do wskazania miejsca gromadzenia bioodpadów pracownikom Związku.

Zgniatanie

Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe należy w miarę możliwości trwale zgnieść przed ich umieszczeniem w worku lub w pojemniku.

źródło: kzgrl.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Pobiegli w Radkowie

Pierwsze zawody z cyklu Garmin Ultra Race w Radkowie przyniosły Miłoszowi Szcześniewskiemu trzecie miejsce. Na bieg górski czekano aż siedem miesięcy, ale ten czas nie

Nowe wyzwanie Nowaka

Marcin Nowak zadebiutował w triathlonie Kościan – Nowy Dębiec. Zawodnik R-Teamu sprawdził się na dystansach: pływanie 475 m, rower 22,5 km, bieg 5,25.Udało mu się

stat4u