Prowadź psa na smyczy - sprzątaj po swoim psie

Prowadź psa na smyczy - sprzątaj po swoim psie

Chodząc ulicami Rydzyny i nie tylko można w wielu miejscach wdepnąć w psie odchody. Ponadto coraz więcej jest biegających psów bez opieki, co jest dużym zagrożeniem dla ludzi a w szczególności dla dzieci. Właściciel psa ma obowiązek prowadzić go na smyczy.

Poniżej przedstawiamy zasady, który obowiązują na terenie MiG Rydzyna.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Rydzyna

                     „19. 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów użytku publicznego.

                     § 20. 

Do obowiązków właścicieli oraz osób, pod nadzorem których znajdują się zwierzęta domowe, należy dbanie o zdrowie, czystość i wygląd zwierząt.

                     § 21. 

1. Do obowiązków  osób utrzymujących zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy: 

    1) wyposażenie  psa w obroże z umieszczonymi na niej danymi pozwalającymi  na 

      ustalenie właściciela zwierzęcia lub zachipowanie zwierzęcia, 

    2) prowadzenie  psa na smyczy, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, a w przypadku psa agresywnego 

      w rozumieniu odrębnych przepisów lub jego mieszańca, pies musi mięć założony 

      kaganiec i być pod opieką osoby pełnoletniej, 

    3) skuteczny i stały dozór nad psami i zwierzętami domowymi, 

    4) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy pies znajduje sie 

      w miejscach mato uczęszczanych przez ludzi, w odległości co najmniej 100 metrów od 

      zabudowy  mieszkaniowej pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a osoba 

      prowadząca go sprawuje bezpośrednią kontrolę nad jego zachowaniem, 

    5) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości 

      ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający 

      swobodny  dostęp osób trzecich, oznakowanej tabliczką z ostrzeżeniem, 

    6) usuwanie  zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na klatkach 

      schodowych, obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w 

      szczególności na  chodnikach,  jezdniach, placach,  parkingach,  parkach. 

      Postanowienie  to  nie dotyczy osób  niewidomych  korzystających z  psów 

      przewodników. 

2. Właściciele zwierząt domowych podczas wyprowadzania zwierząt poza obręb nieruchomości 

  zobowiązani są do posiadania przy sobie odpowiednich narzędzi (np. pakiet sanitarny) oraz 

  do usunięcia za ich pomocą zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta z obiektów i 

  terenów  przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności z chodników, jezdni, 

  placów, parkingów, skwerów i zieleńców. 

3. Zabrania się: 

    1) wprowadzania  psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, 

      piaskownic dla dzieci, kąpielisk, boisk sportowych i terenów rekreacyjnych, 

    2) wprowadzania  psów i innych zwierząt domowych do obiektów użytku publicznego, 

      placówek  handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego 

      oznakowania  dokonanego przez właściciela nieruchomości, placówki czy obiektu. 

      Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy  psów 

      przewodników.    USTAWA z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach")  Art. 10. 1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego zezwolenia 

 - podlega karze aresztu lub karze grzywny. 

 2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 

 - podlega karze grzywny. 

 2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.
 3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Otrzymali promesę i motopompę [VIDEO]

Mija rok od kiedy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu pojawił się nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, a strażacy ciągle czynią starania o pozyskanie nowego

Wmurowali akt erekcyjny [VIDEO]

W Rydzynie wmurowano akt erekcyjny upamiętniający budowę/przebudowę szkoły podstawowej przy ul. Wolności. Na placu budowy zjawili się między innymi minister Jan Dziedziczak, władze gminy Rydzyna