RZGW w Poznaniu o funkcjonowaniu PGW Wody polskie

RZGW w Poznaniu o funkcjonowaniu PGW Wody polskie

W związku z powołaniem z dniem 1 stycznia br. nowego organu pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z zapytaniem o odpowiedź na nurtujące rolników pytania takie jak.: gdzie, w Wielkopolsce można zgłaszać problemy z podtopieniami, oraz jakie koszty rolnicy będą ponosić z tytułu opłat za rolnicze i bytowe korzystanie z wód.

 

W dniu 12 marca 2018 r wpłynęło pismo znak PO.DU.022.32.2018.GHG od Z-cy Dyrektora RZGW w Poznaniu – Pani Grażyny Husak-Górnej następującej treści:

 

W związku z powołaniem z dniem 1 stycznia br. nowego organu pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z zapytaniem o odpowiedź na nurtujące rolników pytania takie jak.: gdzie, w Wielkopolsce można zgłaszać problemy z podtopieniami, oraz jakie koszty rolnicy będą ponosić z tytułu opłat za rolnicze i bytowe korzystanie z wód.

W dniu 12 marca 2018 r wpłynęło pismo znak PO.DU.022.32.2018.GHG od Z-cy Dyrektora RZGW w Poznaniu – Pani Grażyny Husak-Górnej następującej treści:

„Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy Prawo wodne prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych z włączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Zgodnie z zapisami ustawy właściciel wód utrzymuje wody z uwzględnieniem konieczności osiągnięcia celów środowiskowych. Utrzymanie wód ma na celu: m.in. ochronę przed powodzią lub usuwanie skutków powodzi, zapewnienie spływu lodu i przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych, zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych drogach wodnych, itp. I jest realizowane między innymi poprzez:

 • wykaszanie roślin z dna i brzegów cieków
 • usuwanie drzew i krzewów porastających dno i brzegi cieków
 • usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód, usuwanie namułów i rumoszu
 • usuwanie tam bobrowych.

W odniesieniu do urządzeń melioracji wodnych ustawa stanowi, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia podtopień należy zgłaszać te zdarzenia do właściciela, a w przypadku urządzeń wodnych (np. rowów) do właściciela urządzeń wodnych, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo wodne nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje właściwy miejscowo starosta.

W kwestii opłat informuję, że opłaty za usługi wodne uiszcza się za:

 1. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 3. odprowadzanie do wód:
  • wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej lub systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  • wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast,
 4. pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
 5. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów.

Opłata za usługi wodne składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości pobranych wód.

Zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy Prawo wodne opłaty stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntowi upraw oraz na potrzeby chowu i hodowli ryb.

Natomiast opłacie zmiennej podlega pobór do celów rolniczych wód podziemnych i powierzchniowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludności i zwierząt gospodarskich w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód oraz rolniczych i leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranych za pomocą urządzeń pompowych.

Informuję, że jednostkowe stawki opłat określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U z 2017 r, poz. 2502).

Informacyjnie podaję, ze jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty zmiennej wynoszą:

 • do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludności i zwierząt gospodarskich w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
  • 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych
  • 0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych
 • do celów rolniczych i leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranych za pomocą urządzeń pompowych – 0,05 zł za 1 m3 pobranych pobór wód podziemnych.

Aktualnie w Wielkopolsce funkcjonują następujące zlewnie: do pobrania

(-) E. Bryl

źródło: wir.org.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Nowa Wieś [VIDEO]

Nowa Wieś – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa leszczyńskiego. Liczba ludności 447. W roku 2009 na obrzeżach wsi powstała

Czy zbiornik Rydzyna wyschnie? [VIDEO]

Zbiornik retencyjny w Dąbczu powstał nie jako obiekt rekreacyjny. Jego przeznaczenie było takie, żeby zgromadzić wodę, która mogłaby zalać Rydzynę. Mimo opadów, jakie miały miejsce,

Daniel Loman z Dąbcza mistrzem świata

Daniel Loman z Dąbcza zdobył tytuł mistrza świata w kulturystyce w wadze super ciężkiej. Startował w Słowenii w Brezicach. „Wygrałem kartę zawodowca federacji IBFF, jako

stat4u