Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NABORU NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2020 – 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje, że rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników sądowych. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego jest wydawana w budynku Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna (pok. nr 4) lub jest dostępna na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz www.rydzyna.pl.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Warunki wyboru ławników regulują przepisy art. 158 – 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 52 ze zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 § 1):

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,   nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych (art. 158 § 3).

Ławnikiem nie mogą być (art. 159 § 1):

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funcjonariusze Policji, oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie (art. 159 § 2).

PROCEDURA ZGŁOSZENIA:

Stosownie do art. 162 § 1 cytowanej ustawy kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy, dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r., Nr 121, poz. 693) w terminie do dnia 30 czerwca 2019r.

Do karty zgłoszenia, kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizaję społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę obywateli – do karty dołacza się listę tych osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Stosowanie do przepisów art. 162 § 7, 7a i 8 ustawy koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa, natomist opłaty za badanie lekarskie i za   wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wnioski o wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego można składać w Punkcie Informacyjny KRS przy Sądzie Rejonowym w Lesznie.

Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w ustawie lub, które wpłyną do rady gminy po dniu 30 czerwca 2019r. pozostawia się bez biegu.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Five Cup – turniej inny niż wszystkie!

Five Cup to niezwykły turniej, który zostanie zorganizowany po raz pierwszy w naszym regionie. Jesteście spragnieni gry w piłkę nożną? Weź udział w turnieju, który zaskoczy Was swoją formułą! Jesteście gotowi, aby podjąć

Uroczyste podniesienie flagi w Nowej Wsi [VIDEO]

Przed dniem Święta Flagi Narodowej w centralnym miejscu przed świetlicą wiejską w Nowej Wsi została podniesiona flaga Polski. Uroczyste wydarzenie zostało zorganizowane prze sołtysa Nowej

Pracowity maj dla Wametu Dąbcze

Maj zapowiada się niezwykle intensywnie dla Klubu Sportowego Wamet Dąbcze. Tenisiści stołowi zespołu z gminy Rydzyna wezmą udział w imprezach rangi Mistrzostw Wielkopolski i Mistrzostw