WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIV/3/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”

z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Od 1 czerwca 2020 roku dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wysokość miesięcznej opłaty za jedną osobę wynosi 27 zł od mieszkańca miesięcznie.

Od 1 stycznia 2020 roku odpady zbierane powinny być w sposób selektywny.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego jest Jednostką Samorządu Terytorialnego działającą jak Gmina w oparciu m in. o

– Ustawę o samorządzie gminnym,

– Ustawę o finansach publicznych,

– Ustawę prawo zamówień publicznych.

94% kosztów KZGRL (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOK) ponoszone jest na rzecz przedsiębiorców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego. Usługi realizuje przedsiębiorca, który zaoferował najniższą cenę i najdłuższy termin płatności.

Pozostałe 6% kosztów ponoszone jest na obsługę administracyjną 19 gmin należących do Związku (m in. wynagrodzenia, wynajem pomieszczeń, wyposażenie, usługi pocztowe, materiały biurowe, oprogramowania), oraz na edukację ekologiczną (materiały informacyjno – edukacyjne, kampanie informacyjno – edukacyjne, konkursy ekologiczne, warsztaty edukacyjne, akcje edukacyjne dla mieszkańców).

Dlaczego przedsiębiorcy oferują tak wysokie ceny w przetargach?

1. Zmieniły się stawki opłat środowiskowych skutkujące wzrostem kosztów składowania odpadów z 75 zł za tonę w 2017 roku do 270 zł za tonę w 2020 roku.

2. Wzrosły koszty prowadzenia PSZOK i instalacji komunalnych spowodowane koniecznością dostosowania zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami:

– monitoring wizyjny,

– zmiany przepisów przeciwpożarowych,

– zmiany dot. uregulowania tytułów prawnych do nieruchomości,

– zmiany dot. zabezpieczenia finansowego roszczeń.

3. Skrócono możliwość magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku.

4. Zakazano składowania frakcji energetycznej, co przekłada się na zmianę zachowań rynkowych: dawniej instalacje mające możliwość zagospodarowywania tej frakcji (np. cementownie) płaciły za dostarczane im odpady (paliwo), obecnie instalacjom tym należy płacić wysokie kwoty za ich odbiór.

5. Zmieniono ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co spowodowało wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi m in. poprzez obowiązek odbierania odpadów bezpośrednio z nieruchomości oraz wprowadzając zwiększenie ilości frakcji odpadów zbieranych selektywnie – bioodpady.

6. Rosną masy wytwarzanych przez mieszkańców odpadów, a ilość instalacji do ich przetwarzania jest niewystarczająca.

7. Wzrosły koszty pracy.

8. Wzrosły ceny energii.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Od miesiąca nie wykryto ASF u dzików

Od miesiąca w powiecie leszczyńskim nie wykryto zakażenia afrykańskim pomorem świń ASF u padłych dzików. W Wielkopolsce stwierdzono dotąd w trzech powiatach łącznie 430 przypadków

Oglądaj dzisiaj na żywo

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Sesji.2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.3.

Nowa Wieś [VIDEO]

Nowa Wieś – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa leszczyńskiego. Liczba ludności 447. W roku 2009 na obrzeżach wsi powstała

stat4u