Zamknij

Nabór do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna

15:33, 14.09.2023 . Aktualizacja: 15:34, 14.09.2023
Skomentuj

Nabór do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe, preferowane odpowiadające zakresowi zadań na stanowisku,

co najmniej 2-letni staż pracy, preferowane zatrudnienie na stanowiskach identycznych lub zbliżonych w administracji państwowej bądź samorządowej,

nieposzlakowana opinia i niekaralność,

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

znajomość przepisów regulujących ustrój organów samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

łatwość komunikowania się, umiejętności organizacyjne,

biegła umiejętność obsługi komputera,

umiejętność opracowań pisemnych.

Zakres wykonywanych zadań:

Prowadzenie spraw związanych z projektowaniem przebiegu dróg gminnych,

Prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

Przygotowywanie stanowiska Gminy dotyczącego zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii, współpraca w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym w Lesznie i innymi zarządcami dróg publicznych,

Koordynowanie w imieniu Gminy budowy, remontów, modernizacji i ochrony dróg,

Nadzorowanie zimowego utrzymania dróg,

Określenie szczególnego korzystania z dróg gminnych, w tym okresowego wykorzystywania pasów drogowych na inne cele,

Naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,

Prowadzenie analiz i sprawozdań z zakresu budowy i utrzymania dróg i ulic,

Planowanie remontów budynków i budowli administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy,

Nadzorowanie remontów budynków i budowli administrowanych przez Gminę,

Prowadzenie książki obiektów dla budynków administrowanych przez Gminę,

Nadzór nad robotami publicznymi wykonywanymi przez osoby skazane wyrokami sądowymi i prowadzenie korespondencji w tym względzie z Sądem Rejonowym,

Nadzorowanie zadań wykonywanych przez pracowników gospodarczych Urzędu,

Prowadzenie ewidencji paliwa zakupionego dla ciągnika i samochodów będących własnością Gminy,

Nadzorowanie właściwego utrzymania cieków wodnych, zbiorników retencyjnych, jazów i przepustów drogowych będących w kompetencji gminy,

Prowadzenie sprawozdawczości.

Warunki pracy:

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna,

rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

wymiar czasu pracy: pełen etat,

data rozpoczęcia pracy: listopad 2023.

Wymagane dokumenty:

wniosek o zatrudnienie,

życiorys ( CV ), zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby aktualnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osób fizycznych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016).

kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony,

inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Informacje dodatkowe:

postępowanie przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy,

postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

– sprawdzenie ofert pod względem formalnym,

– rozmowa kwalifikacyjna; przedmiotem rozmowy będzie znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań na stanowisku,

o terminie rozmowy uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie w terminie 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego       rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016). Pełna klauzula informacyjna na stronie.

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miastai Gminy Rynek 1, 64-130 Rydzyna lub pocztą z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej”, w terminie 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie, to jest do dnia 26 września 2023 r. godz. 1530.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie bądź nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie.

Pliki do pobrania po kliknięciu w link https://bip.rydzyna.pl/dokument/2338

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(1)

BoljekBoljek

1 0

w Jabłonnie jest dużo osób z wymienionymi umiejętnosciami i specjalnościami po Uniwersytecie Ośrodka sz w. ale kłania się kwestia zarobków ,w Agro zarobią więcej tylko się upaprają G....m,ale tak maja na codzień 19:03, 14.09.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%