Zamknij

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok

06:58, 06.12.2023 . Aktualizacja: 06:59, 06.12.2023
Skomentuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 poz. 571), Gmina Rydzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

I. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację

Na realizację w/w zadania w 2024 r. przeznaczono z budżetu Gminy kwotę 225.000 zł  (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

III. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert i wsparcie realizacji zadań Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia trenerów w popularnych dyscyplinach sportu – odpowiadający celom „Rocznego programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania – prowadzenie szkolenia sportowego:

a) piłka nożna
b) tenis stołowy
c) taekwondo,
d) koszykówka,
e) kolarstwo,
f) lekkoatletyka – biegi

2. Cele będą realizowane poprzez zlecanie następujących rodzajów zadań:

a) prowadzenie zajęć treningowych,
b) organizowanie zgrupowań sportowych,
c) organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
d) organizowanie i udział w innych zawodach i turniejach sportowych,
e) utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej,
f) zakup sprzętu sportowego,
g) transport, koszty przejazdu,
h) wynagrodzenie kadry szkoleniowej,
i) materiały,
j) nagrody rzeczowe,

IV. Terminy realizacji zadania

styczeń – grudzień 2024 r.

V. Zasady przyznania dotacji

1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są organizacje statutowo działające w obszarze kultury fizycznej i sportu.

2. Warunkiem udzielania dofinansowania jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4. W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie. W przypadku nieuzupełnienia w terminie oferta nie zostanie rozpatrzona.

5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna po zaopiniowaniu przez powołaną w tym celu komisję konkursową.

6. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.

7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie przysługuje odwołanie.

10. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji Starosty, a w przypadku podmiotów niebędących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
statut,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni rok działalności tego podmiotu lub w przypadku organizacji nowo powstałej za okres jej działania,
oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
informację dotyczącą liczby mieszkańców Gminy Rydzyna korzystających z zajęć umieszczonych w ofercie,
w przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
VI. Termin i miejsce składania ofert

1. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacjami:

nazwa i adres organizacji,
dopisek: „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
do dnia 8 stycznia 2024 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie lub pocztą tradycyjną

decyduje data wpływu do Urzędu na adres: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

2. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od dnia otwarcia kopert przez Komisję Konkursową

2. Oferty konkursowe opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

3. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie niżej wskazanych kryteriów:

a) kryteria formalne

• czy oferta jest złożona na właściwym formularzu,
• czy oferta ma wypełnione wszystkie wymagane pola,
• czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
• czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki,
• czy oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby,
• czy zadanie oferty jest zgodne z zadaniem konkursowym, czy zostało jednoznacznie zdefiniowane,
• czy oferta nie zawiera błędów rachunkowych

b) kryteria merytoryczne

• merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
• zapotrzebowanie społeczne na wymienione w ofercie zadanie,
• ocena dotychczasowej współpracy organizacji z Gminą Rydzyna,
• ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realność wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
• ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
• udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
• zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
• część wkładu własnego może stanowić tzw. Wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

4. Kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz.1270 z późn. zm.).

VIII. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu

Miasto Rydzyna w roku 2023 wydatkowała w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środki budżetowe na realizację zadania publicznego w łącznej wysokości 205,000 zł., a w 2022 roku 195,000 zł.

Zrealizowano następujące zadania:
1. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – piłka nożna
2. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – koszykówka
3. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – tenis stołowy
4. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – taekwondo
5. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – kolarstwo
6. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – lekkoatletyka (biegi)

IX. Postanowienia końcowe

• dotacji nie można wykorzystać na prowadzenie działalności gospodarczej,
• zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania,
• termin realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert upływa w dniu 23 grudnia 2024r.,
• podmiot dotowany, po zakończeniu zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 132/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 04 grudnia 2023r.
w sprawie: przyjęcia zadań priorytetowych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Rydzyna na 2024 rok

§1

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Rydzyny nr LX/438/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok – przyjmuję wykaz zadań przeznaczonych do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Miasto i Gminę Rydzyna na 2024 rok w zakresie
– kultury fizycznej i sportu
– integracji społecznej
– pomocy społecznej
1. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – piłka nożna.
2. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – koszykówka
3. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – tenis stołowy
4. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – taekwondo
5. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – kolarstwo
6. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – bieganie
7. Zadanie w zakresie wspierania działalności związanej z integracją i (lub) pomocą społeczną.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie konkursu na 2024

2. Wzór oferty

3. Oświadczenie do oferty

4. Kosztorys

5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

6. Instrukcja wypełniania oferty

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%